KVKK AYDINLATMA METNİ

OSBÜK olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işleyip, muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz.

Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

OSBÜK Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10 uncu maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK’nın 11 inci maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili size en şeffaf şekilde bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi” de kapsamaktadır.

 

TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Aydınlatma Metni: OSBÜK Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini,

OSBÜK: Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunu,

OSB: Organize Sanayi Bölgelerini,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetiminden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

ifade eder.

 

VERİ SORUMLUSU

KVKK uyarınca, OSBÜK “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup; tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı  No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km) TOBB İkiz Kuleleri C Kule Kat:16 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 (312) 419 18 00

Fax: 0 (312) 419 27 00

Elektronik Posta Adresi: info@osbuk.org.tr

Web Adresi: www.osbuk.org.tr

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

OSBÜK ile ilişkiniz kapsamında işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

-Kimlik Verileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni durum, milliyet, T.C. kimlik kartı bilgileri, nüfus cüzdanı sureti, fotoğraf

-İletişim Verileriniz: Adres, elektronik posta, telefon, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları

-Araç Bilgileriniz: Araç plaka bilgisi ve araç yakıt türü

-Kuruluş Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Giriş ve çıkış kayıtları, kamera kayıtları

-Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Sendika, adli sicil kaydı, kısıtlılık durumu/tanımı/yüzdesi, din, mezhep, sağlık verileri, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri, biyometrik ve genetik veriler

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

KVKK’nın 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

-Doğru ve gerektiğinde güncel,

-Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına riayet edilerek OSBÜK’ün aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

OSBÜK faaliyetleri;

-OSB’ler arasında uygulama birlikteliğini sağlayarak; kuruluşun işlevselliğini artırmak,

-OSB’lere ait envanter bilgilerini ihtiyaçlara ve taleplere uygun olacak şekilde güncel tutmak,

-OSB’lerin karşılaşmış oldukları/muhtemel ihtilaflara ivedilikle çözüm önerilerinde bulunmak,

-OSB’lerin saha uygulamalarında karşılaşmış oldukları/muhtemel ihtilaflara çözüm önerilerinde bulunmak,

-Sözleşmeden ve yasadan doğan yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi ifa etmek,

-Hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek,

-Kalite ve standart denetimlerimizi yapmak,

-İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerini karşılamak,

-Hukuki güvenlik ile iş sağlığı güvenliğini sağlamak,

-Hukuki iş ve işlemleri yürütmek,

-Vekaletname çıkartmak,

-Etkinlik ve organizasyon yönetimi yapmak,

-Sözleşme yönetimini, hukuki işlemlerin tesisini ve hukuki süreçlerin takibini yapmak,

-Finans ve muhasebe işlerinin takibini yapmak,

-Yurtiçinde ve yurtdışındaki etkinliklere katılımı organize etmek,

-Toplantı ve etkinlik davetlerini göndermek,

-İş stratejilerinin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak,

-EBYS Sisteminin sağlıklı ve yüksek performans ile çalışmasını sağlamak,

-İletişim faaliyetlerini yürütmek,

-Ulaşım, öğle yemeği ve güvenlik hizmetlerini sağlamak,

-E-rehber tutmak,

-OSB’lerin ilgili belgelerini tutmak ve saklamak,

-OSBÜK nezdinde yapılan her türlü toplantı, eğitim vb. organizasyonlarda fotoğraf çekimi yapmak,

– OSBÜK nezdinde yapılan her türlü toplantı, eğitim vb. organizasyonları kayıt altına almak,

-WEB sitesine eklenmesi ile OSB Dünyası dergisinde yer alması için fotoğraf ve haber paylaşımı yapmak,

-Dışarıdan danışmanlık hizmeti almak,

-Projeleri yürütmek, proje ilgililerine yönelik anket ve duyurular yapmak,

-Toplantı katılım listelerini tutmak,

-Sosyal medya yönetimini sağlamak,

-WEB sitesinde haber paylaşımı ve duyurular yapmak,

-Talep ve şikayetleri değerlendirmek,

-OSB’lerden gelen şikayet/talep yazılarını değerlendirmek ve gerekli görülen hallerde ilgili kurumlara iletmek,

-Vefat, resmi ve dini bayram mesajlarını göndermek,

-Ziyaretçi giriş kayıtlarını almak,

-Ziyaretçilerin otopark kullanımı için araç bilgilerini almak,

-Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişimi sağlamak,

-OSBÜK bünyesinde yer alan ilgili teknik çalışma komisyonlarına üyelik sağlamak,

-OSBÜK bünyesinde yer alan ilgili teknik çalışma  komisyonlarının faaliyetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

-Kuruluşun tüm İnsan Kaynaklarına ilişkin süreç ve politikaları yürütmek.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’nın 4 üncü maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” ile 5 inci maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6 ncı maddesinde belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; gerekli hallerde yurt içindeki ve yurt dışındaki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, bankalar, OSB’ler ve destek hizmeti sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

OSBÜK, kişisel verilerinizi Kuruluşumuz ile iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, OSB’lerden, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu üçüncü kişilerden, yasal mercilerden olmak kaydıyla; çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, anket ve/veya online form, staj/burs başvuru formları, WEB sitesi iletişim formu, iş başvurusu formu, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar vb. etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin KVKK’nın 5,6 ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacıyla toplanılmakta, işlenilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11 inci maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan haklarınız bulunmaktadır.

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

-İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle osbuk@hs01.kep.tr adresi üzerinden, Kuruluşumuza daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle https://osbuk.org/kvkkbasvuru.pdf bağlantısında yer alan veya Genel Sekreterliğimizde fiziken bulunan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu doldurarak iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜST KURULUŞU