OSBÜK ve Yasal Dayanağı

OSBÜK ve YASAL DAYANAĞI

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde OSBÜK’ün tanımına yer verilmiştir. Bu tanıma göre “Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu OSBÜK; OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan bir özel hukuk tüzel kişiliğini” ifade etmektedir.

OSBÜK, OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan bir özel hukuk tüzel kişiliğidir.

OSBÜK, tüzel kişiliğini kazanmış OSB’lerin katılımıyla hazırlanan OSBÜK Protokolünün Bakanlık tarafından onaylanmasıyla kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmıştır.

OSBÜK’ün merkezi Ankara’dır ve tüzel kişiliğini kazanmış OSB’ler dışında hiçbir kuruluş OSBÜK’e üye olamaz.

OSBÜK, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından temsil edilir.