REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI “OSB YÖNETİCİLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” ANKARA’DA YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI “OSB YÖNETİCİLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” ANKARA’DA YAPILDI

13-05-2015

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile OSBÜK işbirliğinde “OSB Yöneticileri Bilgilendirme Toplantısı” 9 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Programa, OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar Altunal, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar ÖZTÜRK, Daire Başkanları Soner Erkek, Mahmut Tufan, B.Salim Bozdemir, Metin Demirtürk ve OSB temsilcileri olmak üzere yaklaşık 200 kişi iştirak etmiştir.

Toplantının açılış konuşmaları bölümünde konuşan OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu, programa olan ilginin oldukça yoğun olmasından dolayı memnun olduklarını ifade ederek uzaktan ve yakından teşrif eden katılımcılara teşekkürlerini ifade etmiştir.

Nakıboğlu, OSB Üst Kuruluşunun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı işbirliğinde, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gerçekleştirilen toplantılarının son programının Ankara’da yaparak tamamladıklarını belirterek gerçekleştirilen faaliyetlerin oldukça faydalı geçtiğini ifade etmiş ve bilgilendirme toplantılarının rehberlik ve bilgilendirme amacının yerine getirildiğini vurgu yapmıştır. Başkan Nakıboğlu son olarak, toplantının yapılması konusunda büyük destek veren, başta Sayın Bakan, Sayın Rehberlik ve Teftiş Başkanı ve Müfettişlere teşekkür etmişlerdir. Ayrıca OSB’lerin kurumsal yapılarını güçlendirmek için yeni faaliyetlerin yapılacağını belirtmişlerdir.

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk konuşmasında, “Bakanlığımız ile Organize Sanayi Bölgeleri arasında gündemdeki sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüleceği, iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla karşılıklı bilgi alışverişinin yapılacağı bu toplantıda sizlerle beraber olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyor ve sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bakanlığımızın hizmet birimlerinden olan Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğümüzün temel görevleri arasında;

Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politika oluşturmak,

Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerinin; planlanmasına, yer seçimine, imar planlarının yapılmasına, kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, organize sanayi bölgelerinde kamu yararı kararı vermek ve endüstri bölgelerinde kamulaştırmaya ilişkin işlemleri yapmak, faaliyetlerini denetlemek.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri ile ilgili uygulama sonuçlarını izlemek ve bilgi sistemi oluşturmak,

Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerinin yönetimleri ile personeline yönelik eğitim organizasyonları düzenlemek, bölge ve sanayi sitelerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına ve yatırımcı teminine yönelik çalışmalar yapmak, uygulamalarla ilgili olarak diğer ülkelere rehberlik yapmak,

Organize Sanayi Bölgeleri altyapı yatırımları ile bölge müdürlüğü hizmet binası ve sanayi sitelerinin altyapı inşaatının tamamını, sanayi sitelerinin üstyapı inşaatının ise yüzde yetmişine kadar olan kısmını kredi ile desteklemek,

İşletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla, belli bir coğrafyada faaliyet gösteren firmaların; üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile iş dünyasına etki eden kurumlarla işbirliği içerisinde olduğu kümelenme girişimleri için destek programları hazırlamak, hibe vermek; bu girişimleri izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,

olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızca yatırım programında yer alan OSB ve SS projelerine düşük faizli ve uzun vadeli kredi desteği verilmektedir. OSB ve SS yatırımlarında kullandırılan kredi faiz oranları 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere normal illerde yıllık %3’den %2’ye, gelişmiş illerde ise yıllık %6’dan %3’e indirilmiştir.

Ülkemizde sanayinin gelişmesi amacıyla kullanılan araçlar arasında başlarda gelen OSB’ler, 1960’lı yıllardan günümüze, yatırım ve istihdamın artırılması yoluyla bölgesel kalkınmaya olan katkıları nedeniyle sanayi politikalarında önemli bir yer tutmaktadır.

OSB’ler, işletmelere dış ticaret, enerji, yatırım, işgücü, kalite gibi birçok konuda rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu nedenle OSB’lerde faaliyet gösteren işletmeler OSB dışında faaliyet gösterenlere göre daha yüksek performans sergileyebilmektedir.

Ülkemizde 280 adet Organize Sanayi Bölgesine tüzel kişilik kazandırılmış olup 139 adet OSB’nin altyapı inşaatı bakanlığımız kredi desteği ile tamamlanmıştır (157 OSB projesi). Bugün itibariyle tüm OSB’lerde 47.700 sanayi parselinde üretime geçilmiş ve yaklaşık 1.500.000 kişiye istihdam imkanı sağlanmıştır.

Bakanlığımız 2015 yılı yatırım programında; 15 adedi yeni proje olmak üzere 89 adet organize sanayi bölgesi (OSB) projesi yer almaktadır.

Değerli katılımcılar,

Ülkemiz kaynaklarının etkin, verimli, şeffaf, hesap verebilir ve sonuç odaklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak, bakanlığımızın temel hedefidir.

Bakanlığımız, 2023 hedefleri doğrultusunda sanayide yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli bir üretim yapısı geçişi hedeflemektedir. Bu noktada çözüm olarak karşımıza planlı sanayinin gelişimine imkân sağlayan Organize Sanayi Bölgeleri gelmektedir.

Cumhuriyet tarihimizin en başarılı projeleri arasında yer alan organize sanayi bölgeleri, bakanlığımızın uzun yıllardır bilgi ve tecrübe sahibi olduğu yapılanmasıdır. Bundan yaklaşık elli yıl önce başlayan organize sanayi bölgeleri uygulamaları yıllar içinde gelişerek dünyaya örnek teşkil edecek bir model haline gelmiş ve bu alandaki tecrübelerimiz, diğer ülkelerle paylaşma noktasına gelinmiştir.

Hiç şüphesiz OSB modelinin bu başarıya ulaşmasında, bakanlığımızın olduğu kadar sanayicilerimizin ve OSB yönetimlerinin de büyük payı bulunmaktadır.

Değerli katılımcılar,

Şehirleşmedeki çarpıklığın ve israfın önlenmesi, OSB’lerin yatırımcı için cazibe merkezi haline gelmesi ve mevcut organize sanayi bölgelerinde boş parsel olması durumunda öncelikle yatırımların bu alanlara yapılmasına özen gösterilmelidir.

OSB mevzuatını güncelleme amacı ile bir mevzuat komisyonu oluşturulmuş ve OSB’lerin sorunları mevzuatın tamamı taranarak uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Sorunları birebir yaşayan, beklenmedik çok yönlü sıkıntılarla karşılaşan ve bunları mevcut şartlar içinde hızlı bir şekilde çözmeye çalışan kesim, yatırımcılarımız ve OSB yönetimleridir. OSB yönetimleri, OSB mevzuatı ile sahip oldukları yetki ve sorumlulukların gereğini yerine getirerek, karar verme ve inisiyatif alma noktasında kendilerine güvenmelidirler.

OSB yönetimleri, yalnızca bürokratik iş ve işlemleri yürüten, arsa tahsis eden bir kuruluş olarak görev yapmanın yanında, bölgedeki işletmeler arasında iletişimi sağlayan, bilişim, ar-ge temiz üretim, vb. Konularda işletmelere kılavuzluk da yapmalıdır.

Rekabetin giderek arttığı küresel ekonomik düzende, hâlihazırda altyapı, enerji ve çevre konularındaki bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerine ek olarak, osb yönetimlerinin teknolojinin etkin kullanımı alanında da iş geliştirme hizmetlerini hizmet portföylerine entegre etmeleri sürdürülebilir ve rekabetçi endüstriyel büyüme vizyonu kapsamında önem arz etmektedir. OSB’lerde yer alan firmaların yüzde 62 sinin düşük teknolojide, yüzde 23 nün ise orta düşük teknoloji ile çalışmaktadır.

2023 hedeflerine ulaşabilmek için; Yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, yüksek katma değerli, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim yapısı oluşturulmalıdır. Bakanlığımızca OSB’lerdeki firmaların teknoloji geliştirmeleri beklenmektedir. Yeni yapılacak parsel tahsislerinde de yüksek teknolojili üretim yapan firmalar tercih edilmelidir.

OSB yönetimlerinin hizmet sunumundaki bu dönüşüm, kurumsal kapasiteler ile ilgili destek araçları ve mekanizmaların geliştirilmesi ve bu dönüşümün ülkemiz sanayi politikası ve programları ile uyum içinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla OSB yönetimleri, Türkiye’deki teknoloji geliştirme ekosisteminde OSB’lerce ihtiyaç duyulan dönüşüme uyum sağlamasına katkı sunmalıdırlar.

Yönetimlerin daima yenilikçi bir vizyonla hareket etmeleri, dünyayı takip etmeleri ve sürekli bir arayışta olmaları gereklidir.

Değerli katılımcılar,

Genel müdürlüğümüz görev ve yetki alanları dahilinde ki çalışmalarda, organize sanayi bölgeleri ile işbirliğinin artırılmasına özel önem verilmektedir. Ayrıca, teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve artırılması yönündeki her türlü çalışmaya açık olduğumuzu belirtmek isterim.

Sözlerime son verirken, siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” demiştir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar Altunal ise yapmış olduğu konuşmasında, Sayın Bakanımızın talimatıyla OSBÜK işbirliğinde yapılan ve dördüncüsü gerçekleştirilen bu programların önemine değinmişlerdir. Altunal OSB’lerin yapısal sorunlarını çözüme kavuşturmak için bazı yasal değişiklikler yapılması gerektiğini ve bu sebeple Afyonkarahisar’da mevzuat komisyonu toplantısını yaptıklarını belirterek, OSB’lerin yapısal sorunlarına çözüm bulmak için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirmişlerdir.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasıyla sunum bölümüne geçilen programda;

– Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcısı Muzaffer Barış Morgül, Başkanlığın Kurumsal Yapısı ve Çalışma Prensipleri Hakkında Genel Değerlendirme,

– Başmüfettiş Ziya Can, OSB Denetimlerinde Sıklıkla Sorulan Sorular,

– Müfettiş Okan Sadi, OSB’lerde Sorumluluğa Konu Olabilecek Hususlar,

– Müfettiş Eren Seçilmiş, OSB’lerde İmar ve Yapılaşma,

– Müfettiş Serhun Mısırlıoğlu, OSB’lerde Elektrik Piyasası Faaliyetleri ve Altyapıya Genel Bir Bakış,

konulu sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Sunumların tamamlanmasıyla Genel Değerlendirme ve Kapanış Konuşmaları’na geçilmiş ve program plaket takdimi ve OSBÜK aile fotoğrafı çekimi ile sona ermiştir.

OSB Yöneticileri Bilgilendirme Toplantısı programı fotoğraflarına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7
Dosya 8
Dosya 9
Dosya 10
Dosya 11