OSBÜK' ÜN OSB'LERDEN ALDIĞI GÜÇ İLE BULUNDUĞU GİRİŞİMLERİ SONUCU, OSB YÖNETİMLERİ VE SANAYİCİSİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERDEN BİRİSİ DAHA BAŞARI İLE AŞILMIŞTIR! - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK’ ÜN OSB’LERDEN ALDIĞI GÜÇ İLE BULUNDUĞU GİRİŞİMLERİ SONUCU, OSB YÖNETİMLERİ VE SANAYİCİSİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERDEN BİRİSİ DAHA BAŞARI İLE AŞILMIŞTIR!

04-12-2009

Bilindiği üzere OSB’de faaliyet gösteren işyerlerine İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu’nun 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5393 sayılı Kanunun 85/h maddesiyle değişik 4/7 ıncı maddesi “Yürürlüğe giren mevzii imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.” ve Resmi Gazete’nin 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı nüshasında yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” Tanımlar“ başlıklı (4/a) maddesi “Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini”hükümleri gereği Organize Sanayi Bölgeleri tarafından verilmektedir.

Ancak ilgili yönetmelik gereği her türlü belgesini hazırlayarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı için başvuruda bulunan sanayici, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 95. maddesi “İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin vermeden önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş mevzuatına göre verilmesi gerekli kurma izni ve işletme belgesinin varlığını araştırır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurma izni ve işletme belgesi verilmemiş işyerlerine belediyeler veya diğer ilgili makamlarca da kurma veya açılma izni verilemez” hükmü sebebi ile “KURMA İZNİ” VE “İŞLETME BELGESİ” olmadan işyeri açma izni verilemeyeceği engeli ile karşılaşmakta ve bu engel hem OSB Yönetimleri ile hemde Sanayicisini ciddi sıkıntılara düşürmekte idi.

Varoluşunun temel amacı OSB’lerin sorunlarına çözüm önerileri üretmek ve onların sesini duyurmak olan OSB Üst Kuruluşunun, OSB’lerden ve Sanayicilerinden gelen talep ve öneriler ışığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili diğer Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde yapmış olduğu girişimleri sonucu OSB’ler ile Sanayicilerin söz konusu sorunları Resmi Gazetenin 04 Aralık 2009 (bugün) tarih ve 27422 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren ve ilişikte sunulan “İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik” te yapılan düzenlemeler ile çözümlenmiştir.

Sorunlarımızı dinleyerek önerilerimizi dikkate alan ve söz konusu Yönetmeliğin çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Dosya 1