OSBÜK IX. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18.06.2011 TARİHİNDE TOBB SOSYAL TESİSLERİNDE YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK IX. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18.06.2011 TARİHİNDE TOBB SOSYAL TESİSLERİNDE YAPILDI

20-06-2011

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’ nun IX. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2011 tarihinde saat 1000’daTOBB Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Hilmi Adnan YÜKSEL gözetiminde gerçekleştirildi.
Genel Kurul Toplantısı 120 üye asaleten,44 üye vekâleten olmak toplam 164 üyenin hazır bulunması ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 155. maddesine göre gerekli nisabın (2/3) sağlanması üzerine OSBÜK Genel Sekreteri Sayın Ali YÜKSEL tarafından açıldı.
Açılış sonrası IX. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 2. maddesi gereği Genel Kurul Divanının (Divan Başkanı, Başkan Vekili ve Katip Üye)oluşturulmasına geçilmiş ve Sn İsmail Kadıoğlu , Sn Bekir Sütcü, Sn Tahir Büyükhelvacıgil tarafından teklif edilen ve başka herhangi bir teklif olmaması sebebi ile;
Divan Başkanlığına Orhan AYDIN
Başkanvekilliğine Ali AKBAŞ
Katip Üyeliğe Hasan KAHRAMAN
oy birliği seçildiler.
Divan Başkanı, Başkanvekili ve Katip Üye yerlerini almasından sonra Divan Başkanının Genel Kurula teşekkür ve günün önemine dair konuşmasını yapmış, Divan heyetine Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesinden sonra gündemin 3. maddesi gereği saygı duruşu ve İstiklal Marşının okundu.
IX. Olağan Genel Kurul Toplantısının 4. Gündem maddesi olan “Yönetim Kurulu 2010 yılı Faaliyet Raporunun Okunması” için Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Yılmaz kürsüye davet edilmiş ve OSBÜK Başkanı Mahmut Yılmaz IX. Olağan Genel Kurula ve toplantıya teşrif eden davetlilere hoş geldiniz diyerek teşekkür etti. Sayın YILMAZ, faaliyet raporunun tüm delegelere gönderilen kitapçıkta yer aldığından sebeple tamamını okuyarak vakit kaybedilmesini önlemek için başlıca faaliyetlerden bilgi vererek konuşmasına devam etti. Sayın YILMAZ sözlerine bu genel kurul toplantısında tekrar aday olmayacağını, bundan sonra da bu görevi laiki ile yapacak arkadaşlarının olduğunu, bu güne kadar kendisine destek veren başta OSBÜK’ ün kurucu başkanı Sayın Bülent KOŞMAZ’ a Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bölge Müdürleri arkadaşlarına tüm emeği geçenlere teşekkür ederek ve yasal düzenlemeler esnasında o an genel kurul toplanısında bulunan bulunmayan Bölge Müdürleri A. İhsan Karamanlı, Okan Çağlar, Tanju Beştaş, A. İhsan Karamanlı, Suat Özel, Orhan AKŞİT, Yaşar ŞAHİN ve Çerkezköy Müdürü Mehmet Beye Atatürk OSB Müdürü Doğan Beye, Sanayi Bakanlığı OSBGenel Müdürü Sayın Ramazan YILDIRIM’ a çok teşekkür ederek son verdi.
Sayın YILMAZ’ ın konuşmasından sonra, Divan Başkanı hazırunda yer alan misafirlerden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcı Doç. Dr. Yavuz CABBAR’ a söz vererek kürsüye davet etti ve Sayın CABBAR konuşmasına; “Sanayi strateji belgesini yayınladık uygulamaya başladık amacımız ülke sanayisinin dünya ihracatına eş değer olması idi. Bu belgenin asıl amacı yapılanmanın düzenlenmesi idi. Bu düzenlemeler sonunda da OSB Yönetimleri nerde ise kamu görevi yürütmeye başladı. Sorumlulukları daha da arttı. Mevzuat düzenlemeleri OSB Yönetimlerinin yetkileri daha da artırdık ve 264 OSB’ nin 74 bin parsel oluşturulmuş ve 1 milyonun üzerinde istihdam sağlanılmıştır. Bakanlığımız OSB’lerin önüne açmak için her türlü yardımı gösteriyor teşvikleri düzenliyor kredi veriyor her türlü ödemeleri hızla yapıyor. ” diyerek başladı ve bu genel kurulda seçilecek yeni yönetim OSB’lere destek vereceklerinin OSB’ler için her türlü çalışmayı ortaya koyacaklarından emin olduklarını belirterek konuşmasına genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi.
Gündemin 5. maddesi gereği “Denetim Kurulu 2010 yılı Raporunun Okunması” için Divan Başkanı OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Hüseyin ERKOÇ u davet etti ve Sayın ERKOÇ, OSBÜK’ ün 15.04.2011 tarihli Denetim Kurulu Genel Kurul Sonuç Raporunu okuyarak bilgi verdi.
Toplantı Gündemin 6. maddesi olan “31.12.2010 Tarihli Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının Okunması ve Görüşülmesi” için Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail KADIOĞLU tarafından okunması ile devam etmiş ve Bilanço ve Gelir Gider Tabloılarının okunmasının ardından madde genel kurula görüşmeye açılmış söz almak isteyenler kürsüye davet edilmiştir. Bunun üzerine söz alarak kürsüye gelen İstanbul İkitelli OSB Başkan Vekili Nihat TUNALI, OSBÜK’ ün bu güne kadar yaptıkları her türlü çalışmayı laiki ile yaptığını bunun için teşekkür ederek bugünden sonra da yapması gerekenlerin olduğunu arz etmek istediğini belirti. Ancak Divan Başkanı araya girerek yönetim kurulunun faaliyetlerine dair daha sonraki maddede görüş beyan edilmesi gerektiğini hatırlatınca Sayın Tunalı da “OSBÜK bütçesinin bugünden daha fazla olması gerektiğine inandığımı arz ederim” diyerek teşekkür etti ve kürsüden ayrıldı.
Divan Başkanı tarafından bilanço ve gelir gider hesapları katılımcıların oyuna sunuldu ve yapılan oylamada bilanço ve gelir gider tablosu oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 7. maddesi gereğince “Yönetim Kurulunun İbrası”nın görüşülmesine geçildi ve söz almak isteyenler kürsüye davet edildi. İkitelli OSB başkan vekili tekrar kürsüye gelerek konuşmasına OSB’lerin sorunlarından yapılması gerekenlerden bahsederek devam etti ve bugüne kadar çalışmaları için OSBÜK’ e tekrar teşekkür ederek konuşmasını bitirdi. Daha sonra kürsüye söz alan Eskişehir OSB Başkanı Savaş ÖZAYDEMİR davet edildi ve Sayın Savaş ÖZAYDEMİR öncelikle Mahmut Yılmaz Başkan’ a bugüne kadar birleştirici bir rol üstlendiği için teşekkür etti ve bundan sonraki gelen yönetimlerinde buna özen göstermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Sayın ÖZAYDEMİR OSBÜK’ ün özellikle enerji konusunda çok büyük cesurca adım atması ve OSB’lerin önünü açması sebebi ile teşekkür etti. Dünya çapında rekabet için OSB’lere yeni görevler çıkacağından gelişen teknolojiyi yakalamak gerektiğinden ve bu sebeple bu tür girişimlerin, kurumların başına da ileriyi görebilecek niteliklere sahip kişileri seçmek gerektiğini belirtti ve kürsüden ayrıldı.
Söz alan başka kimse olmaması üzerine Divan Başkanı maddeyi genel kurulun oyuna sundu ve yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
Birsonraki maddede de “Denetim Kurulunun İbrası” na geçildi ve Denetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
IX. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemin 9. maddesi ile devam etmiş ve 9. maddede Yönetim Kurulu tarafından imzalı önerge, başka önerge olmaması üzerine oylanarak kabul edildi.
Böylece;
1. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 169. maddesinin 1 fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümlerine göre OSBÜK Üyesi OSB’lerden 2010 – 2011 bütçe döneminde tahsil edilecek kayıt ücreti ve üye aidatlarının;
OSB ALANI( Hektar ) KAYIT ÜCRETİ( TL ) ÜYE AİDATI( TL )
250’ye kadar 100,- TL 2.000,- TL
251 – 500 arası 100,- TL 4.000,- TL
501 – 750 arası 100,- TL 9.000,- TL
751 – 1.000 arası 100,- TL 12.000,- TL
1.001 ve üzeri 100,- TL 15.000,- TL
şeklinde uygulanmasına,
2. OSB ailesinin bütün üyelerini OSBÜK çatısı altında toplayarak sorunların çözümünde daha etkili olmak amacıyla, ekonomik sebeplerle üye olamayan OSB’lerin OSBÜK üyeliğini kolaylaştırmak amacıyla; 15 Haziran 2010 tarihinden sonra üye olacak OSB’ler için, 1 nci maddede belirtilen üye aidatlarının;
a)Arsa tahsisi yapmamış OSB’lerde %75 indirimli,
b)Katılımcılarının % 25’i temel atarak inşaatına başlamış olan OSB’lerde %50 indirimli,
c)Katılımcılarının % 25’i üretime geçmiş olan OSB’lerde %25 indirimli,
olarak uygulanmasına ve katılımcılarının % 26 ve daha fazlası üretime geçmiş OSB’lere indirim yapılmamasına,
3. Kayıt ücretinin üyelik başvurusu ile birlikte defaten, üye aidatlarının Temmuz ve Kasım aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmesini. Yıl içinde kayıt olan OSB’lerden, kayıt tarihi dikkate alınarak 6 aylık dilimler halinde üye aidatının tahsil edilmesine,
4. Süresi içinde ödenmeyen üye aidatları için; aylık % 1 gecikme faizi tahakkuk ve tahsil edilmesine
karar verildi.
Gündemin 10. maddesinde Yönetim Kurulu tarafından imzalı önergeden başka önerge olmaması ve önergenin oybirliği ile kabul edilmesine üzerine; “Temmuz 2011-Haziran 2012 döneminde OSBÜK yönetim ve denetim kurulu üyelerine ve kurulacak komisyonlarda görevli kişilere aylık ücret veya huzur hakkı ile yolluk ödenmemesine” karar verildi.
Gündemin 11. maddesinde ise Yönetim Kurulu tarafından imzalı önergeden başka önerge olmaması ve oybirliği ile kabul edilmesi üzerine ; Genel Sekreterlik teşkilat şeması, kadro cetvelinin görüşülmesi ve atamalar için yönetim kuruluna yetki verilmesine” karar verildi.
Gündemin 12. maddesinde; Divan Başkanı tarafından tahmini bütçe ve çalışma programı görüşmeye açılmış Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail KADIOĞLU tarafından Temmuz 2011-Haziran 2012 Dönemi Çalışma Programı ve Bütçesi Genel Kurula okunmuş ve Divan Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı sorulmuş, söz alan olmaması sebebi ile “Temmuz 2011-Haziran 2012 Dönemi Çalışma Programı ve Bütçesi ile Bütçe Talimatı Genel Kurulun oybirliği ile kabul etmesi ile tamamlanmıştır.
IX. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin “Süresi Biten Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Yerine 2 Yıllık Süre İçin Yenilerinin Seçilmesi” başlıklı 13. maddesi gereği Divan Başkanı; “iki yıl görev yapacak, Yönetim Kuruluna 9 asıl, 9 yedek üye, Denetim Kuruluna 2 asıl, 2 yedek üye seçimi yapılacağını, katılımcılarımız arasında aday olmak isteyen olup olmadığını sorulmuş ve katılımcılardan Sn. Hasan ALTUN, Sn Bülent BAYRAM , Sn Hasan GÜLTEKİN tarafından imzalı aşağıdaki liste sunuldu.
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE TEKLİF YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE TEKLİF
AD- SOYAD TEMSİL ETTİĞİ OSB AD- SOYAD TEMSİL ETTİĞİ OSB
NURETTİN ÖZDEBİR ASO I. OSB MEHMET ERDAYIOĞLU AKHİSAR OSB
İLHAN PARSEKER BURSA TSO OSB SUAT H.SALİHOĞLU TRABZON ARSİN OSB
İSMAİL KADIOĞLU ESKİŞEHİR OSB PEHLİVAN BAYLAN KARABÜK OSB
MUSTAFA YAĞLI ÇORUM OSB YUSUF KEYİK BURDUR OSB
TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL KONYA OSB FERHAT ÇAĞLAYAN KIRŞEHİR MUCUR OSB
CAHİT NAKIBOĞLU GAZİANTEP OSB ALİ BAHAR ANTALYA OSB
AHMET HASYÜNCÜ KAYSERİ OSB BEKİR YEŞİLAY AFYONKARAHİSAR OSB
BEKİR SÜTCÜ ADANA H.S. OSB SİNAN HAKAN VAN OSB
HAKKI ATTAROĞLU TORBALI OSB SABRİ TEKLİ MERSİN TARSUS OSB

DENETİM KURULU ASIL ÜYE TEKLİF DENETİM KURULU YEDEK ÜYE TEKLİF
AD- SOYAD TEMSİL ETTİĞİ OSB AD- SOYAD TEMSİL ETTİĞİ OSB
SALİH ZEKİ MURZİOĞLU SAMSUN MRK OSB İSMAİL TOKSÖZ BARTIN MERKEZ I. OSB
HASAN HÜSEYİN ERKOÇ MALATYA I. OSB BEŞİR YILMAZ DİYARBAKIR OSB
Listedeki isimler Divan Başkanı tarafından katılımcılara okundu ve Divan Başkanı tarafından başka liste veya aday olmak isteyen olup olmadığını sorulmuş bu konuda söz almak isteyen Koc.Gebze İMES OSB Başkanı Sayın Süheyl ERBOZ OSBÜK’ ün kuruluşundan beri hep aynı OSB’lerin yönetimde olduğundan ve İstanbul ve Kocaeli illerindeki OSB’lerin yönetimde temsil edilemediğinden sebep üzüntü duyduklarını belirterek kürsüden ayrılmıştır. Sayın ERBOZ’dan sonra söz alan Koc. Geb. Plastikçiler OSB Başkanı Osman ERKAN kürsüye gelerek baştan beri OSBÜK üyesi olduklarını böyle seçim stratejisi devam eder ise OSBÜK’ ten ayrılacaklarını bildirerek Kocaeli ve İstanbul OSB’lerinden birkaçı ile salondan ayrılmıştır.
Başka aday olmak isteyen olmadığı görüldüğünden verilen liste genel kurulun oyuna sunulmuş ve oylamada mevcut liste oy birliği ile kabul edilmiştir.
Böylece yeni seçilen OSBÜK Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
YÖNETİM KURULU
ASIL ÜYELERİ YEDEK ÜYELERİ
NURETTİN ÖZDEBİR ASO I. OSB MEHMET ERDAYIOĞLU AKHİSAR OSB
İLHAN PARSEKER BURSA TSO OSB SUAT H.SALİHOĞLU TRABZON ARSİN OSB
İSMAİL KADIOĞLU ESKİŞEHİR OSB PEHLİVAN BAYLAN KARABÜK OSB
MUSTAFA YAĞLI ÇORUM OSB YUSUF KEYİK BURDUR OSB
TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL KONYA OSB FERHAT ÇAĞLAYAN KIRŞEHİR MUCUR OSB
CAHİT NAKIBOĞLU GAZİANTEP OSB ALİ BAHAR ANTALYA OSB
AHMET HASYÜNCÜ KAYSERİ OSB BEKİR YEŞİLAY AFYONKARAHİSAR OSB
BEKİR SÜTCÜ ADANA H.S. OSB SİNAN HAKAN VAN OSB
HAKKI ATTAROĞLU TORBALI OSB SABRİ TEKLİ MERSİN TARSUS OSB

DENETİM KURULU
ASIL ÜYELERİ YEDEK ÜYELERİ
SALİH ZEKİ MURZİOĞLU SAMSUN MRK OSB İSMAİL TOKSÖZ BARTIN MERKEZ I. OSB
HASAN HÜSEYİN ERKOÇ MALATYA I. OSB BEŞİR YILMAZ DİYARBAKIR OSB
olarak değişmiştir.

OSB’lerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşülmesi maddesinde Divan Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı sorulmuş, söz alan Erzurum OSB temsilcisi Efrahim GÜNGÖR kürsüye gelmiş ve OSB’lerin mevcut sorunlarından bilgi vererek gelecek yönetimin bu konulara özen göstermesini istemiştir.
Sayın GÜNGÖR’den sonra kürsüye Aliağa OSB temsilcisi gelerek İzmir ve Aliağa OSB sorunlarından bahsederek bu konulara yönetimin göstermesini istemiştir.
Söz alan OSBÜK Yönetim Kuruluna seçilen Nurettin ÖZDEBİR kürsüye gelerek öncelikle katılımcıların teveccühlerine teşekkür etti ve inşallah bu teveccühe laik çalışacaklarından bahsederek, “Biz tüm OSB’lerimize hizmet vereceğiz bundan kimsenin endişesi etmesin” dedi. Sayın ÖZDEBİR; ” burada bahsedilen tüm konuları not aldım hepsi üzerinde çalışacağız, ancak Efrahim Güngör ün bahsetmiş olduğu emlak vergisi konusu OSBÜK’ ün geçen döneminde çok ciddi bir çalışma ile Emlak Takdir Komisyonlarına OSB temsilcilerinin de katılması sağlanmıştır” dedi.
Bir önceki maddede dilek ve önerilerin de belirtilmesi sebebi ile divan başkanı tarafından toplantıya saat 1200’de son verildi.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5