OSBÜK ELEKTRİK KOMİSYONU TOPLANTISI - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK ELEKTRİK KOMİSYONU TOPLANTISI

08-02-2016

OSBÜK Yönetim Kurulu tarafından sektörün sorunlarını değerlendirmek ve oluşacak görüş ve önerileri OSBÜK Yönetim Kurulu’na sunmak amacıyla oluşturulan komisyonlardan birisi olan ELEKTRİK KOMİSYONU; Komisyon Koordinatörü Konya OSB Bölge Müdürü (Elk. Müh.) Vahit TÜRKYILMAZ Başkanlığında 04.02.2016 tarihinde OSBÜK Merkezinde 17 üyenin katılımı ile toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

1- Resmi Gazetenin 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı 4. Mükerrer sayısında yayımlanan EPDK’nın 31.12.2015 tarih ve 6051 sayılı kararı ile yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesi ile iletim sistemi kullanıcıları tarifelerinde genel olarak elektrik fiyatlarına % 6,48 zam gelmiştir. Ancak, bu zammın iletimden enerji alan OSB’lere yansıması %10,58 olmuştur. Bunun sebebi; elektrik tarifesinde ayrı bir unsur olarak gösterilen ve 31.12.2015 tarihinde kadar OSB’ler tarafından ödenmeyen PSH (Perakende Satış Hizmeti) bedelinin, enerji bedeline eklenmesi sonucu (0,7233krş/kWh – %3,9) OSB’lere enerji bedelinin içerisinde gizli bir fon olarak yansımasıdır. Söz konusu uygulama sebebiyle OSB’ler 0,7233krş/kWh almadığı bir hizmetin karşılığını ödemek zorunda bırakılmıştır. Bu sebeple OSB dışındaki kullanıcılara %6,48 elektrik zammı gelmiş olmasına rağmen OSB katılımcılarına yansıyan zam oranı %10,58 olmuştur. Söz konusu PSH bedeli, tedarikçi şirketler tarafından OSB’lere faturalandırma ve tahsilat gibi hizmetler vermediğinden alınmamalıdır.

2- Ülkemizde TUİK tarafından açıklanan 2015 yılı ÜFE %5,71, TÜFE %8,81 olarak açıklanmış olmasına rağmen, iletim Sistemine bağlı OSB’lerin toplam sözleşme gücü bedeli üzerinden TEİAŞ’a ödemekle yükümlü oldukları, Sistem İşletim Tarifesinde 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren yeni fiyat tarifesinde 2015 yılına göre % 1702,84 gibi fahiş bir fiyat artışı olmuştur.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 2015 yılında uygulanan iletim tarifesi 599,81 TL/MW-YIL iken, 28.12.2015 Tarih ve 5991 karar numarası ile yayımlanan 2016 yılı iletim tarifesinde Sistem İşletim Tarifesi 01.01.2016 tarihi itibariyle 10.813,65TL/MW-YIL’a yükseltilmiştir. Bu durumda, % 1702,84 gibi fahiş bir fiyat artışı meydana gelmiştir.

Yine iletim abonesi OSB’ler tarafından ödenen Sistem Kullanım Tarifesinde ise; 2016 yılı için bölgelere göre değişim göstermekle birlikte %34 ile %138 arasında artış olmuştur.

İlgili EPDK Kurul Kararı:

·2015 TEİAŞ iletim tarifesi (2014/5398-1 sayılı Kurul Kararı)

·2016 TEİAŞ iletim tarifesi (2015/5991 sayılı Kurul Kararı)

3- Kuruluş amaçlarından birisi de; katılımcılarına TEK DURAK OFİS hizmeti vererek bürokrasiyi minimize etmek olan Organize Sanayi Bölgeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 24.02.2012 tarihli Bakan Onayından bu güne kadar katılımcılarına elektrik projesi onayı ve tesis kabul işlemlerini yapmaktadır. Bu yetkilendirme yatırımcılarımıza, gerek zaman kaybı ve gerekse bürokrasinin minimize edilmesi noktasında büyük avantajlar sağlanmaktadır.

Her yılın başında bir yıllık süre ile düzenlenen yetkilendirme onayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmekte ve uygulanmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 07.01.2016 tarih ve 43 sayılı oluru ile onaylanan “Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği” kapsamında hazırlanan yetkilendirme tablosu ile OSB’lere 01.01.2016-31.12.2016 proje onay ve kabul yetkisi verilmiştir.

Ancak; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yürürlüğe giren Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yargıya taşınmış ve Danıştay 10. Daire Başkanlığının 2015/538 esas sayılı kararı ile bazı kurum ve kuruluşlarla birlikte OSB’lerin de proje onay ve tesis kabul işlemleri yetkisi için yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Bu durum ülke genelindeki bütün proje onay ve tesis kabul işlemlerinin TEDAŞ tarafından yapılması sonucunu doğurmuştur. Özelleştirme kapsamında bütün dağıtım yetkisini özel şirketlere devir eden TEDAŞ küçülmeye gitmiş ve büyük bir hacim oluşturun Türkiye genelindeki elektrik projelerinin incelenerek onaylanması ve kabul işlemlerinin yapılmasına yeterli kadrosunun bulunmadığı ilgili ve yetkililer tarafından dile getirilmektedir. Bu durum OSB’ler ve OSB katılımcıları için de önemli bir darboğaz oluşturmaktadır.

Bu sebeple konunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından acilen değerlendirilerek Proje Onay ve Tesis Kabul yetkisinin tekrar OSB’ler tarafından yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

SONUÇ;

Yukarıda tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerinin OSBÜK Yönetim Kurulu’na sunulmasına ve konunun önemi dikkate alınarak acilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nezdinde girişimlerde bulunularak çözüme kavuşturulmasını arz ederiz.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5