OSB’LERİN 2014 YILI DAĞITIM BEDELLERİNE İLİŞKİN DUYURU - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LERİN 2014 YILI DAĞITIM BEDELLERİNE İLİŞKİN DUYURU

20-10-2013

Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi “Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu yönetmeliğin ekindeki Tablo-1’e uygun olarak her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, OSB onaylı sınırları içerisinde bir sonraki yıl için uygulanacak dağıtım bedeli ile ilgili öneriyi inceler, gerekli görmesi halinde her türlü ek bilgi ve belge isteyebilir ve uygun bulması halinde 31 Aralık tarihine kadar onaylar.” hükmünü amirdir.

Söz konusu hüküm gereği, Tablo-1 şablonuna uygun olarak ve teklife dayanak olan ayrıntılı gelir-gider tabloları ve diğer mali tablolar ile birlikte Ekim 2013 sonuna kadar (EPDK) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ulaşacak şekilde, OSB tüzel kişiliğini temsil ve ilzama yetkili kişilerce müştereken imzalı olarak ‘Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarifeler Dairesi Başkanlığı’na, aynı zamanda Tablo-1’lerin Excel formatındaki elektronik nüshalarının tarifeler@epdk.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Dağıtım lisansı sahibi OSB’lere duyurulur.

Dosya 1