OSB YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ 17.01.2008 (BUGÜN) TARİHLİ VE 26759 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR - OSBÜK - OSBÜK

OSB YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ 17.01.2008 (BUGÜN) TARİHLİ VE 26759 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR

30-03-2008

Resmî Gazete Tarih: 17 Ocak 2008 PERŞEMBE Sayı : 26759 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi etüdü ve yer seçimi safhalarını kapsar. Dayanak MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 33 üncü maddesi ile 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Etüt: Yer seçimi öncesinde Bakanlık tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan yer seçimi etüdü raporunu, c) Eşik Analizi: OSB kurulabilecek alan ya da alternatif alanların belirlenmesi amacıyla, 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar üzerinde kurum ve kuruluşların mevcut ve muhtemel planlamalarına ilişkin bilgilerin üst üste çakıştırılması sonucu elde edilen analizi, ç) İhtisas OSB: Aynı sanayi işkolunda ve bu işkoluna dahil alt sanayi gruplarında faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB?yi, d) Komisyon: Ek-1?de yer alan komisyonu, e) OSB: Organize sanayi bölgesini, f) OSB Ön Araştırma ve Bilgilendirme Raporu: OSB kurulmak istenilen yerleşim birimi hakkındaki genel bilgileri ve OSB kurulmasına ilişkin gerekçeleri belirten ve içeriği Bakanlıkça belirlenen raporu, g) Öneri Alan: OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce yer seçimi talebinde önerilen alanı, ğ) Özel OSB: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince ve gerçek kişilerce kurulması talep edilen OSB?yi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yer Seçimi Talebi ve Etüt Safhası Yer seçimi talebi ve çalışmalarının başlatılması MADDE 5 ? (1) OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce OSB bilgilendirme raporunun hazırlanarak Valilik uygun görüşü ile birlikte yer seçimi talebinin Bakanlığa intikalini müteakip Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra yer seçimi çalışmaları başlatılır. (2) Ancak, yer seçimi talebinde öneri alan bulunması durumunda söz konusu alan için; a) İl özel idaresinin, b) Belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde ilgili belediyenin, olumlu görüşünün alınması gerekmektedir. Etüt çalışmalarında kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların sorumluluğu MADDE 6 ? (1) Etüt, Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. (2) Etüdü yapılacak OSB hakkında ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve haritalar, Bakanlığın başvurusu üzerine ilgili kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların merkez ve/veya yerel teşkilatlarından temin edilir. (3) Etüdün hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak haritaların temini, harita çoğaltılması, fotoğraf ve video çekimi ve çoğaltılması, araç-gereç temini gibi masraflar, OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar, özel OSB?lerde ise özel hukuk tüzel kişileri veya gerçek kişiler tarafından karşılanır. Ek bilgi talebi MADDE 7 ? (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, çalışmanın herhangi bir safhasında görüş, ek bilgi, belge veya araştırmayı ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir. Etüdün bölümleri MADDE 8 ? (1) Etüt, aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur. a) I. Giriş. b) II. Eşik analizleri. c) III. Alternatif alanların belirlenmesi ve sınırlarının işlenmesi. ç) IV.Alternatif alanların özellikleri. d) V. Sonuç ve öneriler. e) Kaynaklar. f) Ekler. Giriş MADDE 9 ? (1) Yer seçimi talep yazısı içeriği ile etüdü hazırlanan il/ilçenin coğrafi,