OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - OSBÜK - OSBÜK

OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

30-03-2008

YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 ? 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan ´işyeri açma izni´ tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ´İŞYERİ AÇMA İZNİ: 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını,´ MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ´Yer seçimi kesinleşmemiş OSB?lerin kuruluş işlemleri yapılmaz.´ MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ´MADDE 7 ? Yer seçiminin Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerden yapılması halinde, bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde bedelsiz devredilebilir, diğer illerde ise 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerleri, üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere pazarlık usulüyle OSB`lere satılabilir. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca ortaklaşa belirlenir.´ MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 13, 14 ve 135 inci maddelerinde yer alan ´varsa tevsi alanlarla birlikte´ ifadesi madde metninden çıkarılmıştır. MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (v) bendi eklenmiştir. ´r) Kuruluş Protokolünün hazırlanması, organlarının oluşturulması ve ibrası, hesapların ibrası, OSB?nin yatırım programı ve bütçesinin onaylanması, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı başına huzur hakkının veya aylık ücretin tespit edilmesi, OSB?nin genişlemesi veya bir diğer OSB ile birleşmesi ve birleşme şartlarının belirlenmesi, üst kuruluşa katılmak için karar verilmesi ile üyelerinin tespiti, yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi, bölge müdürünün atanması veya azli, şartlar oluştuğunda genel kurulun oluşturulması ile ilgili görevlerinin dışında kalan yetki ve sorumluluğunun yönetim kuruluna devredilmesi hususunda karar almak,´ ´v) OSB?nin genişlemesine veya bir diğer OSB ile birleşmek için karar vererek birleşme şartlarını belirlemek,´ MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ´Bakanlıktan genel idare giderleri için kredi kullanmayan OSB?ler için 50 nci madde hariç bu bölümde yer alan hükümlerin uygulanması veya değişik olarak düzenlenmesi müteşebbis heyetin yetki ve sorumluluğundadır.´ MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. ´İmar planı yapımı aşamasında; genel doğal yapısı (%20 ve üstü eğim) veya yapılaşmaya açılamayacak (yapı yasaklı alanlar ve benzeri) alanlardan oluşan eşikler nedeniyle Bölgenin en fazla %40?ının sanayi parsellerine ayrılabildiği durumlarda TAKS = 0.55, Emsal = 0.75 ve h = Serbest olarak koşullandırılır.´ ´Ancak, yapılaşma koşullarının değiştirilmesine karşılık arıtma tesisi, enerji tesisleri ve benzeri teknik altyapı alanlarının yeterliliğinin teknik raporla belirlenmesi halinde bu alanlarda oran artışına gidilmez.´ MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ´İmar uygulaması yapım yöntemleri MADDE 67 ? Kesinleşmiş imar planına uygun olarak, imar planı içine giren arazinin düzenlenmesi, özel OSBlerde ve kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak tapuya tescilini yaptırmış olan OSB?lerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca parselasyon niteliğinde ayırma haritaları işlemiyle yapılabilir. Ayırma haritaları ve ekleri, ´Büyük Ölçekli Haritaların Yapı