OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 09.02.2011(BUGÜN) TARİH VE 27841 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR - OSBÜK - OSBÜK

OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 09.02.2011(BUGÜN) TARİH VE 27841 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

09-02-2011

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak 9 Şubat 2011(bugün) tarih ve 27841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’ i OSB Uygulama Yönetmeliği’ nin 35, 38, 44, 73, 108 ve 111 nci maddelerinde değişiklikler yapmıştır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yaYyımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“k) Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarını arsaların boş, inşaat halinde ve üretime geçme durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre belirlemek,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce yapacakları yazılı başvuru ile yönetim kurulu üyeliğine aday olabilir. Tüzel kişi katılımcılar yönetim kuruluna seçilemezler. Ancak tüzel kişi katılımcının temsilcisi olan hakiki bir şahıs yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim kuruluna seçilecek tüzel kişi temsilcisinin, tüzel kişiyi ve/veya şubeyi temsile ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olması ve şirket adına OSB yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildiğine ilişkin şirketin yetkili organ kararının OSB genel kurul toplantısı başlamadan önce divan başkanlığına ibrazı zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce divan başkanlığına yapacakları yazılı başvuru ile denetim kurulu üyeliğine aday olabilir. Tüzel kişi katılımcılar denetim kuruluna seçilemezler. Ancak tüzel kişi katılımcının temsilcisi olan hakiki bir şahıs denetim kuruluna seçilebilir. Denetim kuruluna seçilecek tüzel kişi temsilcisinin, tüzel kişiyi ve/veya şubeyi temsile ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olması ve şirket adına OSB denetim kurulu üyeliğine aday gösterildiğine ilişkin şirketin yetkili organ kararının OSB genel kurul toplantısı başlamadan önce divan başkanlığına ibrazı zorunludur.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(j) bendinde” ibaresi “(i) bendinde” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesine aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar ilave edilmiştir.
“(2) OSB’ler mücbir sebeplerin varlığı halinde bu süreleri 2 yılı geçmemek şartıyla uzatabilir.”
“(3) Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde, bu maddede geçen tüm bu sürelerin hesabında 1/1000 ölçekli parselasyon planının onay tarihi esas alınır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Katılımcı, inşaatını süresinde ya da verilen ek süre içinde bitirmediği takdirde; temel atmış veya temel inşaatını bitirmiş olsa bile, OSB, arsa bedelini iade etmek suretiyle tahsisi iptale yetkilidir. Arsa tahsislerinin iptalinde iade edilecek arsa bedeli; ilk satış bedelinden az, yılı kanuni faiz oranları ile belirlenen arsa bedelinden fazla olmamak üzere OSB’ce belirlenerek katılımcıya ödenir.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Dosya 1
Dosya 2