OSB KATILIMCLARININ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BEDELLERİNE KDV MAHSUBU YASALAŞTI! - OSBÜK - OSBÜK

OSB KATILIMCLARININ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BEDELLERİNE KDV MAHSUBU YASALAŞTI!

30-03-2008

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun (2/g) maddesinde yapılan değişiklik sonucu OSB?ler elektrik piyasasında faaliyet gösterebilme yetkisine sahip olmuştur. Bu arada, 3065 sayılı KDV Kanunu?nun ?Vergi İndirimi? başlıklı 29. maddesi gereğince Maliye Bakanlığınca 11.7.2006-26225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 Seri No.lu ve 15.11.2006-26347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 101 Seri No.lu KDV Tebliğleri ile; TEDAŞ?dan elektrik ve BOTAŞ?dan doğalgaz alıp indirimli orana tabi işlemlerden dolayı KDV alacağı bulunan firmaların, elektrik ve doğal gaz bedellerini KDV alacaklarından mahsup edebilecekleri uygulamaya konulmuştur. Bu durum, yasal yetkilerle ve fiilen TEDAŞ ve BOTAŞ gibi elektrik ve doğal gaz dağıtımı yapan OSB?lerde faaliyet gösterip KDV yönünden indirimli orana tabi işlemleri bulunan katılımcıların, elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerini KDV alacaklarından mahsup edememe ve bu sebeple haksız rekabete maruz kalma gibi bir sonuç meydana getirmiştir. Yasal mevzuat içinde ve bürokrasideki yeri ve önemi her geçen gün daha iyi anlaşılan OSB?lerde faaliyet gösteren katılımcıların, OSB dışındaki meslektaşlarına göre haksız rekabete maruz kaldığı, başta Sayın Maliye Bakanı olmak üzere, Maliye Bakanlığı Üst Düzey Bürokratları ve ilgili kişilere iletilmiş ve konu hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Yapılan değerlendirmelerde, konunun ancak yasal düzenleme ile çözülebileceği anlaşılmış ve bu konudaki girişimler sonucu 04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 5615 sayılı Kanunun 13. maddesi ile; 3065 sayılı KDV ?nun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasındaki ?işletmelerden? ibaresi ?işletmeler ve organize sanayi bölgeleri? şeklinde değiştirilmiş ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Konu ile ilgili kanun maddeleri ilişikte sunulmuştur. KDV Mahsubu Hakkında 5615 Sayılı Kanun 3065 Sayılı Kanun Madde 29 KDV Genel Tebliği Seri No 99 KDV Genel Tebliği Seri No 101