MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ - OSBÜK - OSBÜK

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

30-03-2008

29.08.2007 tarihli Resmi Gazetede Milli Emlak Genel Tebliği yayımlanmıştır. Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili madde aşağıdadır. 5 – 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Göre Satış (1) 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca, Hazineye ait taşınmazların bu Kanun kapsamında satışa konu edilebilmesi için; a) Taşınmazların; imar planında organize sanayi bölgesi alanı olarak ayrılan veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan ´Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçimi Komisyonunca´ yer seçimi kesinleşen ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca OSB sınırları belirlenmiş alanlarda kalması, b) Satış talebinin; Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğince veya anılan Kanuna göre oluşturulan müteşebbis heyetin tek iştirakçisinin bulunması durumunda yüzde yüz iştirak payına sahip tüzel kişilikçe yapılması, gerekmektedir. (2) Satış bedeli, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4916 sayılı Kanun ile değişik 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden hesaplanacaktır. (3) Satış talepleri parasal sınırlara bakılmaksızın Bakanlıkça değerlendirilecektir. Bu nedenle satışı talep edilen taşınmazlara ilişkin bu tebliğin VII nci bölümünde belirtilen bilgi ve belgeler ile ilgili kurumca onaylanmış Organize Sanayi Bölgesinin sınırlarını gösteren ve üzerinde talep konusu taşınmazların mülkiyet sınırları işaretlenmiş ve onaylanmış kroki talep yazısı ve eklerine ilave edilerek valilik (defterdarlık) görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir. Milli Emlak Genel Tebliği No : 313