Genel Kurul - OSBÜK - OSBÜK

Genel Kurul

Genel Kurul, OSB temsilcilerinin katılımıyla oluşmaktadır. Olağan olarak her yıl toplanır. OSB’lerin temsilci sayısı, OSB’lerin büyüklüğüyle orantılı olarak belirlenmektedir.

100 hektara kadar 1,
101-250 hektara kadar 2,
251-500 hektara kadar 3,
501-750 hektara kadar 4,
751-1000 hektara kadar 5,
1001-1500 hektara kadar 6,
1501-2000 hektara kadar 7,
2001 ve üzeri hektara kadar 8, ile

OSB Üst Kuruluşu’nun Genel Kurulu oluşturulmaktadır.

GÖREVLERİ

Genel Kurul’un görev ve yetkileri;

OSB’nin ortak sorunlarının çözümü, yardımlaşmanın esaslarının belirlenmesi ve diğer benzeri iyileştirici önlemleri almak,
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek, gerektiğinde azletmek, ibra edilip edilmeyecekleri konusunda karar vermek,
Bilanço ve diğer mali tabloları görüşerek karara bağlamak,
Yönetim Kurulu’nca teklif edilecek bütçeyi görüşmek, aynen ya da değiştirerek kabul etmek, kayıt ücreti ve üyelerden tahsil edilecek aidat ve benzeri ödemelerin miktarlarını, ödeme şekil ve esaslarını, gecikme halinde uygulanacak gecikme faizi oranını, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret veya huzur hakkı ile yolluk miktar ve esaslarını belirlemek,
Taşınır ve taşınmaz mallar ile tesis alımı, satımı, kurulması, yaptırılması ve benzeri konularda karar almak, bu amaçla Yönetim Kurulu’na yetki vermek, Yönetim Kurulu’nun bu konulardaki yetkilerinin sınırlarını belirlemek,
OSB Üst Kuruluş Protokolü hükümlerinin değiştirilmesine karar vermek ve Bakanlığın onayına sunulması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
Genel Sekreterlik teşkilat şemasını ve kadrosunu onaylamak ve atamalar için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
Genel Kurul, OSB Üst Kuruluşu’nun görev ve amaçlarına uygun her türlü konuyu görüşerek karara bağlayabilir.