ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5784 SAYILI KANUN 26 TEMMUZ 2008 TARİH VE 26984 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. - OSBÜK - OSBÜK

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5784 SAYILI KANUN 26 TEMMUZ 2008 TARİH VE 26984 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

27-07-2008

Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5784 sayılı Kanun 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı ve söz konusu Kanun’ un 11. maddesi ile;
– TRT Gelirleri Kanunun 4. maddesinin ( c ) bendini;
“c) Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ayrıca pay yatırmaz.” olarak değiştirilmiştir.
Kanun’ un 13. maddesi ile;
-3291 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan ve Kamu İktisadi Teşebüslerinin Özelleştirilmesi hk.Kanun’ un ek 2. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının” ibaresi “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin” olarak değiştirilmiştir,
– 3291 sayılı Kanun’ un 2. maddenin son fıkrasının sonuna;
“Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi ……..Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak ayrıca katkı payı yatırmaz.” olarak eklenmiştir.
Kanun’ un 14. maddesi ile ;
-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanun’ un 35. maddesinin ikinci fıkrasını;
“20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel işiliklerine
elektriği temin eden kuruluş öder.” olarak değiştirilmiştir.
(Bknz: 5784 sayılı Kanun)

Dosya 1