ÇEVRESEL ETKİ DEĞRLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ 17.07.2008 (Bugün)TARİHLİ VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI. - OSBÜK - OSBÜK

ÇEVRESEL ETKİ DEĞRLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ 17.07.2008 (Bugün)TARİHLİ VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

17-07-2008

Çevre ve Orman Bakanlığının Çevresel Etki Değrlendirme Yönetmeliği 17.07.2008 tarih (bugün) ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu yönetmelik 07.02.2003 tarihli ve25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlükte olan eski yönetmeliği yürürlükten kaldırmış (bknz: madde 28) ve Organize Sanayi Bölgelerine de “Çeşitli ve Son Hükümler” kısımında “Olağanüstü Durumlar ve Özel Hükümler “başlıklı Madde 24′ te hüküm getirmiştir.

“Olağan üstü durumlar ve özel hükümler
MADDE 24 – (1) Aşağıdaki projeler için uygulanacak prosedür Bakanlıkça belirlenir.
a) Doğal afetler sonucu yıkılan, bozulan, tahrip olan veya hasar gören herhangi bir yatırımın bulunduğu yerde kısmen veya tümü ile yeniden gerçekleştirilmesi planlanan projeler,
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi olmayan veya Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere kredi almak ve benzeri finansal nedenlerle proje sahibinin talebi üzerine Bakanlığın uygun gördüğü projeler,
c) Organize Sanayi Bölgeleri, İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstriyel Bölgeler, Serbest Bölgeler, Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılacak alanlar, Su Ürünleri Potansiyel Üretim Alanları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurulması planlanan projeler,
ç) İleri teknoloji uygulamak suretiyle yapılmak istenilen değişiklikleri içeren veya prototip üretim yapan projeler,
d) Bu Yönetmeliğin Ek-I veya Ek-II listesinde bulunup da eşik değeri olmayan projelerde yapılacak her türlü değişikliği içeren projeler.”

Dosya 1