ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 1 EKİM 2010 TARİH(BUGÜN) VE 27716 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR - OSBÜK - OSBÜK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 1 EKİM 2010 TARİH(BUGÜN) VE 27716 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

01-10-2010

Alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi için alıcı ortama deşarj eden atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlerin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen teşvik tedbirleri kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının Bakanlıkça geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile Çevre ve Orman Bakanlığının tarafından hazırlanan “ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK” Resmi Gazetenin 1 Ekim 2010 tarih (bugün) ve 27716 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ek: Yönetmelik ve ekleri

Dosya 1