BİNGÖL OSB' YE BÖLGE MÜDÜRÜ ALINACAKTIR - OSBÜK - OSBÜK

BİNGÖL OSB’ YE BÖLGE MÜDÜRÜ ALINACAKTIR

04-10-2011

İLAN

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞINDAN

Bingöl Organize Sanayi Bölgesine 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 68. Maddesi gereğince Bölge Müdürü istihdamı yapılacaktır.

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ:

03 – 28 EKİM 2011 tarihleri

08:00-17:30 saatleri arasında

(hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)

BAŞVURU YERİ :

Bingöl Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Yenişehir mah. Hükümet Konağı Binası

Kat:3

BİNGÖL

Tel : 0-426-213 10 90

Faks : 0-426-213 56 65

SINAV TARİHİ VE SAATİ :

02 Kasım 2011 / 14:00

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1- GENEL ŞARTLAR:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak,

e) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,

2- ÖZEL ŞARTLAR:

a) 4yıllık Lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan Mühendislik Fakültelerinin ; İnşaat, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Makine veya İşletme Mühendisliği bölümlerinin birinden veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun ,en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

b) Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

c) En az “B “ sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak,

d) MS ofis programlarını etkin olarak kullanabilmek,

3-İSTENEN BELGELER:

a) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya Noter/OSB ‘ce onaylı örneği,

b) Sabıka kayıt belgesi,

c) Görev yapmasına engel bir halin bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden alınan tam teşekküllü sağlık raporu,

d) Erkek adayların askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya muafiyet belgesi,

e) T.C. kimlik belgesinin Noter / OSB’ce onaylı örneği

f) Sürücü belgesinin Noter / OSB’ce onaylı örneği,

g) Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak mesleki tecrübeye ait belge asılları veya OSB’ce onaylı örnekleri,

h) İş Talep Formu (Ek-1)

i) Daha önce çalışılan yerlerden alınan ve ne kadar süre ile hangi pozisyonda çalıştığını gösteren belgeler,

j) Başvuranın kendisi tarafından hazırlanan başvuru dilekçesi,

k) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, (Son üç ayda çekilmiş, bir tanesi iş talep formuna yapıştırılmış)

Aranan şartları taşımadığı veya yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan personelin iş akdi hiçbir tazminat ödenmeksizin feshedilir.

4-PARASAL VE SOSYAL HAKLAR:

Maaş ve sosyal haklar iş akdinde belirtildiği gibi olup (Ek-2), ilgili 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabii olacaktır.

5-BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

Adayların, sınava katılabilmeleri için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 28 Ekim 2011 Cuma günü saat 17.30 ‘a kadar “Bingöl Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Yenişehir Mah. Hükümet Konağı Kat:3 BİNGÖL” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ:

Sınav, 02 Kasım 2011 Çarşamba Günü ve saat 14:00’da Bingöl Valiliği Toplantı salonunda yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 31 Ekim 2011 tarihinde , Bingöl Valiliği ile Bingöl Belediyesi internet sayfalarında ilan edilecek ve sınav saatinde adaylar nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunacaklardır. Sınav “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

7-SINAV SONUCUNUN İLANI:

Kazanan adayın ismi, sınavın bitiminden sonra en geç beş gün içinde Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının web sitelerinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da belirtilen pozisyon için gerekli nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılan adayın sınavı geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmesi derhal feshedilir. Bu kişi hiçbir hak talep edemez ve hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Dosya 1
Dosya 2