BELEDİYE GELİRLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:36) RESMİ GAZETE 15.01.2009 TARİH VE 27111 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

BELEDİYE GELİRLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:36) RESMİ GAZETE 15.01.2009 TARİH VE 27111 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANDI

17-01-2009

Resmi Gazetenin 15.01.2009 tarih ve 27111 sayılı nüshasında yayımlanan 36 seri no’lu Belediye Gelirleri Genel Tebliğiin 3 ncü maddesinde;

“3. Mükellef ve Sorumlu

Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin mükellefi elektrik ve havagazını tüketenlerdir.
20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa(3) göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılmasından sorumludurlar. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluşlar öder.

Buna göre, organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektriğin, elektrik ve havagazı tüketim vergisinin sorumlusu, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine elektriği temin eden kuruluştur.” ibaresi yer almaktadır.

Dosya 1