BEKLENEN OSB DOĞAL GAZ A.Ş. OSBÜK'ÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE 15.04.2009 TARİHİNDE KURULDU - OSBÜK - OSBÜK

BEKLENEN OSB DOĞAL GAZ A.Ş. OSBÜK’ÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE 15.04.2009 TARİHİNDE KURULDU

20-04-2009

OSB DOĞAL GAZ AŞ.’ E ORTAKLIK DAVETİ

4562 sayılı yasanın verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde her türlü altyapı ve sosyal tesislerini kendi imkanları ile yaparak Türk sanayicisine “Tek Durak Ofis” olarak “Minimum Maliyet, Maksimum Verimlilik” ilkesi ile hizmet veren OSB’ler aynı kanunun 20 nci maddesi hükmü gereğince KATILIMCILARININ ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ İHTİYACINI DA KARŞILAMAKLA SORUMLU VE YETKİLİLERDİR.
1989 Yılından beri doğal gaz işletme görevini başarı ile yürüten OSB’ler, Devlet adına doğal gaz ithalat ve ticaretini yapan BOTAŞ’ın “Bölge içi dağıtım şebekeni yap, işletme teşkilatını kur, gaz bedelini toptan öde, buna karşılık ıskontolu fiyattan doğal gaz vereyim” önerisine uyarak görev ve sorumluluklarını bu güne kadar hiç aksatmadan yerine getirmişlerdir.

OSB’ler üyelerine doğal gaz dağıtımı yapmak amacıyla kendi imkanları ile tesis ettikleri dağıtım şebekesi, işletme ekipmanları ve personeli ile BOTAŞ’ın yatırım giderlerine önemli ölçüde finansman desteği sağlamışlardır.

İlk zamanlar, BOTAŞ tarafından %18‘ lere varan hizmet karşılığı indirimli özel fiyat uygulaması ile OSB’ler yatırıma ve doğal gaz dağıtımı yapmaya teşvik edilmişlerdir. Bu oran, doğal gazın ülke geneline yayılarak OSB’lerin tüketim payı toplam tüketim içinde azaldıkça azaltılmış ve 2005 yılında %3’ler seviyesine kadar indirilmiştir.

OSB’ler söz konusu hizmet karılığı indirim ile; tek sayaçtan doğal gaz alması sebebiyle üyelerinden doğal gaz tüketim bedellerini zamanında tahsil edemese de BOTAŞ’ a ödemelerini zamanında yapmakta, bölge içi dağıtım şebekesinin yapımını, abonelik işlemlerini ve tahsilatını, ekipman ve personel temini ile işletme hizmetlerini ve dağıtım şebekesi bakım ve onarımı ile yeni yatırım giderlerini karşılamaktaydılar.

Yaklaşık yirmi yıldır karşılıklı iyi niyet ve sanayiciye en iyi hizmet prensibi ile çalışan ve bu sisteme göre bütçesini, ekipman ve personelini oluşturan OSB’ler; BOTAŞ’ın “Yaptım Oldu” mantığı ve tek taraflı kararı ile indirim oranını Mart 2008 ayında %3’den %1’e, Ocak 2009 ayında da %1’den SIFIR’ a düşürmesi ile OSB’leri BOTAŞ’ın karşılıksız ve zararına iş yapan taşeronu durumuna düşürmüştür.

Sorunun çözümü amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanımız ve OSBÜK’ ün ortak çalışmaları sonucu pek çok girişimde bulunulmuş, görüşmeler yapılmış ve Sayın Başbakan’a bilgi verilmiş olmasına rağmen maalesef BOTAŞ’ın tutum ve davranışında hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu konuda 30’a yakın OSB tarafından başlatılan hukuki sürecin de kısa sürede olumlu sonuç vermesi beklenmemektedir.

Doğal gaz teminindeki sorunların çözümü için Aralık 2008 ve Ocak-Şubat 2009 aylarında doğal gaz kullanan OSB’lerin Başkan ve Yöneticileri ile üç ayrı toplantı yapılmış, çeşitli çözüm yolları aranmış ve sonuçta oy birliği ile “OSBÜK ÖNDERLİĞİNDE OSB’LER TARAFINDAN DOĞAL GAZ İTHALAT ŞİRKETİ KURULARAK OSB’LERİN KENDİ DOĞAL GAZINI KENDİSİNİN TEMİN ETMESİNE” karar verilmiştir.

Konu OSBÜK Yönetim Kurulunda görüşülerek;
Doğal gaz kullanan OSB’lerin ortak olacakları bir Anonim Şirket kurulmasına,
Şirketin doğal gaz ve/veya LNG ithalatı yaparak OSB’lerin doğal gaz ihtiyacını mümkün olan minimum fiyatla OSB’lerin kullanımına sunmasına,
Kurulacak şirketin yönetim merkezinin OSBÜK’ te olmasına,
Şirket sermayesinin EPDK mevzuatı gereği minimum 3.241.728,- TL. olması gerektiğinden, şirketin 4.000,000,- TL. sermaye ile kurulmasına,
Şirket ortağı OSB’lerin yıllık doğal gaz tüketiminin binde biri kadar sermaye ile iştirak ederek, sermaye/gaz kullanımının birbirine yakın olmasına, şirket ortağı OSB’ler arasında her hangi bir sebeple imtiyazlı grup oluşturulmayıp bütün OSB’lerin sermayeleri oranında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmasına,
Çok sayıda OSB’nin aynı anda bir araya gelerek şirket tüzel kişiliği kurmanın güç olacağı ve zaman alacağı dikkate alınarak, şirketin OSBÜK Yönetim Kurulunda temsil edilen OSB’ler tarafından kurularak doğal gaz kullanan diğer OSB’lerin daha sonra ortaklığa davet edilmesine,
EPDK mevzuatı gereği şirket hisselerinin “Nama Yazılı” olması gerektiğinden, şirket kuruluşunu müteakip ortak olacak OSB’lere hisse devri yapılarak ortak olmalarına pratik bir çözüm olması açısından kurucu iki OSB adına fazladan sermaye taahhüdünde bulunularak bu sermayenin daha sonra ortak olacak OSB’lere devir edilmesine, (EK I:KURUCU ORTAKLAR SERMAYE DAĞILIM TABLOSU),
Şirketin tüzel kişiliğinin tescilini müteakip ek kısa sürede lisans talebinde bulunarak doğal gaz temin çalışmalarına başlanmasına,
karar verilmiş ve yapılan hazırlık çalışmaları sonucu OSB DOĞAL GAZ A.Ş. unvanı ile 4.000,000,- TL. sermayeli şirketin Ana Sözleşmesi 15.04.2009 tarihinde imzalanarak tescil işlemlerine başlanmıştır. Şirket ana sözleşmesi OSBÜK’ ün www.osbuk.org.tr adresli web sitesinde yayımlanmış olup, kapsamlı bilgiyi buradan alabilirsiniz.
Şimdi artık, DOĞAL GAZ KULLANAN BÜTÜN OSB’LERİ (Serbest tüketici sıfatına bakılmaksızın) ŞİRKET ORTAKLIĞINA DAVET EDİYORUZ.

Bir OSB’nin şirket ortağı olabilmesi için;
OSB Yönetim Kurulunun ilişikte sunulan (EK: II) örneğe benzer kararının noter tasdikli suretinin,
Şirkete iştirak sermayesinin 2008 yılı doğal gaz tüketim miktarının binde biri kadar olacağından [Örneğin, 2008 yılında 126.638.561 Sm3 doğal gaz kullanan bir OSB’nin sermayesinin (126.638.561 /1000) 130.000,- TL olması gibi] 2008 yılı doğal gaz tüketimi faturaları fotokopilerinin,
OSB’yi Şirket nezdinde yetkili kılınan kişinin imzalayacağı ortaklık talep dilekçesinin (EK:III),
OSB’yi Şirket nezdinde temsil edecek kişinin nüfus cüzdanı fotokopisinin,
OSB’nin geçerlilik tarihi dolmamış Bakanlık Yetki Belgesi’nin noter tasdikli suretinin,
OSB’nin halen geçerli olan imza sirkülerinin noter tasdikli suretinin,
en geç 30 HAZİRAN 2009 TARİHİNE KADAR OSBÜK’ e gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica eder, OSB’lerin ortak kararı ile kurulan şirketimizin ülkemiz, Bölgelerimiz ve katılımcılarımız için hayırlı olmasını dilerim.

EK: ÖRNEK BELGELER

Mahmut YILMAZ
OSB Üst Kuruluşu
ve
OSB Doğal Gaz A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5