ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNUN DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: - OSBÜK - OSBÜK

ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNUN DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

13-12-2010

Kamu oyunda “Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu” olarak bilinen ve OSB’leri de yakından ilgilendiren 113 maddelik torba yasa tasarısı, 29.11.2010 tarihinde TBMM’ne sunuldu ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu tarafından oluşturulan 11 üyeli Alt Komisyonda görüşülmeye başlandı.
Alt Komisyonun 10.12.2010 tarihli oturumunda, tasarının OSB’leri ilgilendiren 17 maddesinin 12 nci bendi görüşüldü ve değiştirilerek kabul edildi.
Söz konusu değişiklikler;
1- BOTAŞ alacakları ve doğal gaz borçluları ülke genelinde kanun kapsamında olmadığından, OSB’leri ilgilendiren maddede de OSB’lerin doğal gaz alacaklarının kapsam dışında bırakılması,
2- Tasarının ilk halindeki kanun kapsamına girecek alacakların tarihi olan 31.10.2010 tarihi, kanun genelinde kapsama giren alacakların 31.07.2010 tarihi ve öncesini kapsadığı dikkate alınarak OSB’ler için de söz konusu tarihinin 31.07.2010 olarak değiştirilmesi,
3- Tasarının ilk halinde kanunun OSB alacaklarına uygulaması zorunlu iken, isteyen OSB’nin kanunun yürürlük tarihini müteakip müteşebbis heyet veya genel kurul kararı ile kanunu uygulaması,
şeklindedir.
Tasarının bu haliyle OSB’ler yönünden uygulama usulleri ekli raporda belirtilmiştir.
İlgililere duyurulur.

Dosya 1