4562 SAYILI OSB KANUNU'NUN GEÇİCİ 7. MADDESİNİN 2 FIKRASI 12.07.2011 TARİH VE 27992 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR - OSBÜK - OSBÜK

4562 SAYILI OSB KANUNU’NUN GEÇİCİ 7. MADDESİNİN 2 FIKRASI 12.07.2011 TARİH VE 27992 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR

13-07-2011

2.07.2011 tarih (BUGÜN)ve 27992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile 18.02.2009 günü 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 22 maddesi ile Geçici 7. Maddeye eklenen; “1/1/2005 tarihinden önce kesinleşen imar planlarında küçük sanayi sitesi olarak ayrılan veya aynı tarihten önce, Bakanlık tarafından onaylanan ve yatırım programına alınan OSB’lerin bulunduğu alanlardaki mera vasıflı taşınmazlar hakkında; ilgili kamu idarelerince daha önce yapılan kamulaştırma ve diğer işlemler, tezyidi bedel dahil kamulaştırma, faiz ve diğer bedellerin ödenmesi kaydıyla geçerli kabul edilir, bu işlemlere dayanılarak ilgili gerçek ve tüzel kişiler adına tapuda yapılan tesciller korunur, mülkiyete yönelik Hazinece dava açılmaz, açılmış davalardan vazgeçilir, açılan davalar sonucunda bu taşınmazların mera olarak sınırlandırılmasına ve özel sicile yazılmasına dair verilen ve kesinleşen mahkeme kararları uygulanmaz ve bu kararlar uyarınca tapu kütüklerine konulan şerhler terkin edilir.” 2. fıkra iptal edilmiştir.

Dosya 1
Dosya 2