4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU'NUN 25. VE GEÇİCİ 5. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU’NUN 25. VE GEÇİCİ 5. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

21-06-2010

Resmi Gazetenin 19 Haziran 2010 tarih ve 27616 sayılı nüshasında yayımlanarak yürülüğe giren 5997 sayılı “BAZI KANUNLAR VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” UN 16. ve 17. maddesi ile 4562 sayılı OSB Kanunu’ nun 25. maddesi ve Geçici 5. maddesinde değişiklik yapıldı:

Resmî Gazete

19 Haziran 2010 CUMARTESİ Sayı : 27616

BAZI KANUNLARDA VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No: 5997 Kabul Tarihi: 16/6/2010

MADDE 1 –
MADDE 2 –
MADDE 15 –

MADDE 16 – 12.04.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 25inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bölgede kurulacak tüm işletmelerin 2/3’ünün yapı kullanma izni alması ve bunların da en az yarısının üretime geçtiğini işyeri açma belgesi ile belgelemeleri halinde, katılımcılar veya temsilcilerinin müteşebbis heyet üyeleri ile birlikte en geç altı ay içinde yapacakları ilk genel kurul toplantısında müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunun görevi sona erer.”
MADDE 17 – 4562 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri içinde bulunan küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri, toplu işyeri yapı kooperatifleri, işletme kooperatifleri, site yönetimleri, imar planında yer alan ve her birinde bir işletmenin yer alacağı en az 3000 m² veya yönetmelik ile belirlenecek büyüklükteki müstakil sanayi parsel sahipleri ile 3000 m²’den küçük sanayi parseli şeklinde yer almış en az 50 parsel malikinin yukarıda belirtilen şekilde örgütlenmesi halinde, bu Kanunun uygulanmasında bir katılımcı olarak genel kurulda temsil edilir. Aksi takdirde bu şekilde örgütlenmeyenler, temsil haklarından feragat etmiş kabul edilir.
Katılımcılar genel kurulda bir temsilci ile temsil edilir. Ancak tek bir kooperatif alanı, içinde bulunduğu OSB alanının % 60’ını geçmesi halinde; bu OSB’deki katılımcıların genel kurul temsilcileri, her 100 üyesi için bir kişi olarak tespit edilir. Temsilciler, site yönetimleri ile kooperatiflerin yetkili organları tarafından seçilir. Toplam temsilci sayısının OSB organlarını oluşturmaya yetmemesi durumunda, Bakanlık tarafından belirlenecek temsilci sayısının katları oranında artırılmış temsilci ile temsil olunur.
Küçük sanayi sitelerinden oluşan organize sanayi bölgeleri, olağan genel kurul toplantılarını her yılın ilk altı ayı içerisinde yapmak zorundadır.
Organize Sanayi Bölgesi; katılımcıların ödemesi gereken arsa ve alt yapı katılım payları, su, elektrik, doğalgaz, arıtma tesisi vb. tüketim bedelleri, işletme ve yönetim aidatları ve bunların gecikme cezalarını kooperatif ve/veya site yönetimlerinden, katılımcıların aczi veya organ oluşturamaması nedeniyle tahsil edemediği hallerde ise, alacağı hizmetin kullanım oranlarına göre iş yeri sahiplerinden talep ve tahsil eder.
Küçük sanayi sitelerinden oluşan organize sanayi bölgelerinde temsilciler, ilk genel kurulu yapmak ve organları seçmek üzere Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Bakanlık gözetiminde toplanır.”

MADDE 18 –
MADDE 20 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Dosya 1