2012/IV - OSBÜK - OSBÜK

2012/IV

S İ R K Ü L E R
(2012/IV)

Sayı: SR.2012/ 0054-17/02/2012
Konu: Çeşitli

………………. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE,

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile OSBÜK’ ün işbirliği sonucu; çevrenin korunması, iyileştirilmesi, temizlenmesi, her türlü çevre kirliliğin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çalışan, çevreye ve kanunlara uyumlu faaliyet gösteren, atık su arıtma tesislerini tamamlayarak faaliyete geçirmiş ve düzenli atık depolama tesisleri ile bertaraf tedbirlerini almış OSB’lerin ödüllendirilmesi amacıyla yapılan “EN ÇEVRECİ OSB YARIŞMASI” nın 2008 ve 2009 yıllarında yapılmış olduğu malumunuzdur. Adı geçen Bakanlık ile görüşülerek konu tekrar gündeme taşınmış ve ilgili Bakanlık tarafından uygun bulunmuştur.
Yarışmaya katılmak isteyen OSB’lerin, ilişikte fotokopisi sunulan Usul ve Esaslara göre “En Çevreci Organize Sanayi Bölgeleri Değerlendirme Formu”nu doldurarak ekleri ile birlikte en geç 10 Mayıs 2012 tarihi mesai bitimine kadar OSBÜK’ e göndermeleri gereklidir.

2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından elektrik proje onay ve kabul yetkisinin OSBÜK’ e verilmiş olması sebebiyle 10.01.2012 tarihinde hazırlanan usul ve esaslar ile ücret tarifesi yeniden değerlendirilmiş ve AG projelerinin tasdik ücreti YG projelerinin %50’sine çekilerek yeni bir kriter belirlenmiş ve web sitemizde yayımlanmıştır. Söz konusu yeni ücret tarifesinin fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

3. Üst Kuruluşumuzun 31/08/2004 tarih ve OSBÜK.SR.952 sayılı yazımız ve ekinde göndermiş olduğumuz, OSB’lerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na tabi olup olmadığını bildiren 26.08.2004 tarih ve 10330 sayılı Bakanlık yazısının fotokopisi OSB’lerden gelen talep ilişikte tekrar gönderilmiştir.

4. Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanması sırasında meydana gelen pek çok soruna çok sayıda örneklerle açıklık getiren KDVK-60 sayılı sirkülerde yayımlanmıştır. OSBÜK web sitesinde de bulabileceğiniz söz konusu sirkülerin OSB Yöneticileri tarafından dikkatlice incelenmesinde fayda mütalaa edilmektedir. Söz konusu sirkülerin “1.3 Aidatlar” bölümünde bahsi geçen OSB’lerin katılımcılarından tahsil edeceği aidatların KDV’den MUAF olduğu hususunda Dilovası OSB’nin Maliye Bakanlığından aldığı 29.12.2011 tarih ve 6853 sayılı özelgenin fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

5. Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü’nün, Organize Sanayi Bölgelerinin alt yapıları tamamlanan arsa ve işyeri teslimlerinin KDV’den istisna olup olmadığı konulu, 05/09/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1463 sayılı önergesinin fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

6. Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün, Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı konulu, 30/09/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-1684 sayılı önergesinin fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

7. Gelir İdaresi Başkanlığı, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün, OSB Yönetimine verilen taahhütnamenin damga vergisine ve harca tabi olup olmayacağı konulu, 11/10/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.41.15.01-DV-201/23-160 sayılı önergesinin fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler
1- EN ÇEVRECİ OSB USUL VE ESASLARI
2- OSBÜK 2012 Proje Onay ve Kabul Ücret tarifesi 2
3- BİLGİ EDİNME KANUNU
4- DİLOVASI OSB
5&6 – KDV İSTİSNASI VE YARGI HARCI HK.
7- DAMGA VERİSİ VE HARCI