2013/6 - OSBÜK - OSBÜK

2013/6

S İ R K Ü L E R
(2013/6)

Sayı : SR.2013/437-19/11/2013
Konu: Çeşitli.

………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11. Maddesinin ilgili bendleri;
Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, 102 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır. İdarî para cezası uygulanması, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.
ayrıca; “Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması” başlıklı 90. Maddesinin ilgili bendleri;
(Değişik dördüncü fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.
Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılır.
hükmünde olup, teftiş geçiren bazı OSB’lerde bu konuda cezaya muhatap olunduğundan önemle dikkatlerinize sunulmuştur.

2- Organize Sanayi Bölgelerinin Müteşebbis Heyetlerine temsilci gönderen Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odalarında yapılan seçimler sonucunda; önceki Müteşebbis Heyet üyelerinden Oda Meclislerine giremeyenlerin Müteşebbis Heyetteki görevlerinin devam edip etmemesi konusunda Bafra Ticaret ve Sanayi Odasının soruları üzerine; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 26.06.2013 tarih ve 2291 sayılı yazısı, çok sayıda OSB’den gelen talep üzerine tekrar sunulmuştur.

3- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü nezdinde başvuruları devam eden, “Kümelenme Destek Programı” son başvuru tarihi 27.12.2013 olup, söz konusu başvurular kumelenme.sanayi.gov.tr adresi üzerinden E-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ek
1- Bakanlık yazı örneği