2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/1) RESMİ GAZETENİN 7 OCAK 2010 TARİH VE 27455 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/1) RESMİ GAZETENİN 7 OCAK 2010 TARİH VE 27455 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANDI

07-01-2010

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA
CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2010/1)

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 20.02.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından 14.11.2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 392 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2009 yılı yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 01.01.2010 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 nci maddesinin Kanundaki ceza miktarı 1/1/2010 – 31/12/2010 tarihleri arasında uygulanacak ceza
(a) bendindeki ceza miktarları 500 TL
1.000 TL

660 TL
1.321 TL

(b) bendindeki ceza miktarı 24.000 TL
48.000 TL

31.745 TL
63.491 TL

(c) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL
2.000 TL

300 TL

7.934 TL
2.644 TL

395 TL

(d) bendindeki ceza miktarları (b) bendi için iki kat:
48.000 TL

96.000 TL

(c) bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL

63.491 TL
126.983 TL

15.872 TL

5.289 TL

792 TL

792 TL

(e) bendindeki ceza miktarı 10.000 TL 13.226 TL
(f) bendindeki ceza miktarı 60.000 TL 79.364 TL
(g) bendindeki ceza miktarı 6.000 TL 7.934 TL
(h) bendindeki ceza miktarları 400 TL
1.200 TL

4.000 TL

12.000 TL

528 TL
1.586 TL

5.289 TL

15.872 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*:
40 TL

10 TL

100 KR

52,89 TL
13,21 TL

129 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:
30 TL

6 TL

100 KR

39,66 TL
7,92 TL

129 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:
20 TL

4 TL

100 KR

26,44 TL
5,28 TL

129 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*:
10 TL

2 TL

40 KR

13,21 TL
2,62 TL

52 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları 24.000 TL
600 TL

31.745 TL
792 TL

(i) bendindeki ceza miktarı 1.000 TL 1.321 TL
(j) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL
600 TL

31.745 TL
792 TL

(k) bendindeki ceza miktarları 20.000 TL
100.000 TL

26.454 TL
132.275 TL

(l) bendindeki ceza miktarları Dekar başına*:
20 TL

Metkreküp başına*:

120 TL

26,44 TL
158,72 TL

(m) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL
4.000 TL

7.934 TL
5.289 TL

(n) bendindeki ceza miktarları 48.000 TL
1.200 TL

63.491 TL
1.586 TL

(o) bendindeki ceza miktarı 12.000 TL 15.872 TL
(p) bendindeki ceza miktarı 24.000 TL 31.745 TL
(r) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL
60.000 TL

31.745 TL
79.364 TL

(s) bendindeki ceza miktarı 100 TL 129 TL
(t) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL. 2.645.527 TL
(u) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 2.645.527 TL
(v) bendindeki ceza miktarı 100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar

132.275 TL’den
1.322.763 TL ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı 100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar

132.275 TL’den
1.322.763 TL ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları Belediyelerde;
· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

· Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

Belediyelerde;
· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

66.136 TL

· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

39.682 TL

· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

26.454 TL

· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

13.226 TL

· Organize Sanayi Bölgelerinde:

132.275 TL

· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

79.364 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.