2020/26 - OSBÜK - OSBÜK

2020/26

S İ R K Ü L E R (2020/26)

25.06.2020

Sayı: GS.2020/401
Konu:Mali İşler Komisyonu

DAĞITIM YERLERİNE

Kuruluşumuz tarafından, OSB’lerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çalışmalar yapmak ve üretilecek çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak amacıyla, çeşitli alanlarda Teknik Çalışma Komisyonlarının oluşturulduğu malumunuzdur. Bu kapsamda, oluşturulan Teknik Çalışma Komisyonlarından biri de Mali İşler Komisyonudur.

Bildiğiniz üzere ülkemizde an itibariyle 340 OSB bulunmakta olup, OSB’lerde tahsis ve vergisel uygulamalar bakımından farklı şekillerde iş ve işlemler yürütülmektedir. Bu farklılıklardan olan ve uygulama birlikteliği sağlamak amacıyla Komisyonumuzca incelenen başlıklardan biri de “Arsa Tahsis ve Altyapı Katılım Bedellerinin Faturalandırılması, KDV Uygulaması” konusudur.

Bahse konu çalışma kapsamında, Bölgeler arasındaki farklılıkların tespit edilmesi ve sağlıklı çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi amacıyla https://forms.gle/FdQsDWpXDzkY2fU9A bağlantısında bir anket oluşturulmuştur. Söz konusu anketi 10.07.2020 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir.
Uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi verilecek katkı ile mümkün olacaktır. Verdiğiniz katkı için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

O. Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

EK:SİRKÜLER

Dağıtım: Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.