2020/14 - OSBÜK - OSBÜK

2020/14

S İ R K Ü L E R (2020/14)

17.04.2020

Sayı:YK.2020/257
Konu:Bağış yapılması

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi “Organize sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16.04 2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yapılan değişiklikle, müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri başlıklı 23 üncü maddesinin (1) inci fıkrasına (cc) bendi eklenmiş ve organize sanayi bölgelerimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayıyla bağış yapma yetkisi verilmiştir.

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu olağanüstü şartların farkında olarak, Devlet-Millet işbirliğiyle her türlü zorluğun üstesinden gelineceğinin  bilincindeyiz. Hükümetimiz bir taraftan koronavirüs salgınından halkımızın asgari şekilde etkilenmesi için azami gayret sarfetmekte, diğer taraftan açıkladığı ekonomik kararlarla üretimin aksamaması için hergün yeni tedbirler almaya çalışmaktadır.

Bu itibarla, organize sanayi bölgelerimizin kuruluş amacını gerçekleştirmek ve ideal şekilde işleyişini sağlamak için gerekli kararları ve tedbirleri almak, OSB’lere ait para ve diğer kaynakların kuruluş amacına uygun kullanılmasını sağlamakla da yükümlü bulunan OSB yönetimlerimizin; bu görevlerini unutmadan, bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde, yakında başlatılması beklenen nefes kredisine ayıracakları kaynağı da dikkate alarak, Cumhurbaşkanımızca başlatılan biz bize yeteriz kampanyasına azami ölçüde bağış yapmalarının fevkalade önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Not: Biz bize yeteriz kampanyasına yapılacak bağışların OSBÜK’e de bildirilmesi gerekmektedir.

Sirküler

Dağıtım:

İşletme aşamasındaki Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları.