2020/13 - OSBÜK - OSBÜK

2020/13

S İ R K Ü L E R (2020/13)

17.04.2020

Sayı:YK.2020/256
Konu:Huzur Hakkı

DAĞITIM YERLERİNE

01.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Kanun’un 50. maddesi ile 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 17. maddesinde yapılan değişiklikle OSB Müteşebbis Heyet, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının aylık toplam tutarının her yıl Cumhurbaşkanlığı’nca belirlenen kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen net aylık ücreti aşamayacağının belirtilmiş olduğu malumunuzdur.

11.04.2020 tarih ve 31096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 10.04.2020 gün ve 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Eki Karar ile ‘Bazı kurum ve kuruluşlarda 2018 yılı yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretleri belirlenmiş olup, özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50’nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 3.335 TL, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin ¾ tutarında net aylık ücret verileceği belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı ve Eki Karara göre, huzur haklarının 2018 yılının ikinci altı ayı dâhil her dönem toplu iş görüşmeleri neticesinde kamu görevlilerine yönelik mali haklarda öngörülen artış oranınca artırılması gerekmektedir. Buna göre 2018 yılının ikinci altı aylık diliminde artış oranı % 8,67; 2019 yılının birinci altı aylık diliminde % 10,69; ikinci altı aylık diliminde % 6,01; 2020 yılının birinci altı aylık diliminde ise %5,49 olarak belirlendiğinden Müteşebbis Heyet aşamasında olan OSB’lerde 2020 yılı birinci altı aylık dönem için ödenecek huzur hakkının azami tutarlarının; Yönetim Kurulu Başkanı için 8.972,26.-TL, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri için  4.486,13.-TL olacağı değerlendirilmektedir.

Bunun yanısıra 4562 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, genel kurula geçen ve müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği OSB’lerde ise yönetim ve denetim kurulu üyelerine, genel kurul tarafından tespit edilecek tutarda huzur hakkı ödenebilecektir.

Ayrıca 4562 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince, aynı OSB organlarında birden fazla görevi bulunanlara, bu görevlerinden sadece biri için huzur hakkı ödenebileceği kuralına dikkat edilmesinde yarar bulunmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Sirküler

Ek: 10.04.2020 gün ve 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Eki Kararı.

Dağıtım: Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.