2018/3 - OSBÜK - OSBÜK

2018/3

S İ R K Ü L E R
(2018/3)

 

Sayı : SR.2018/1760                                                                                                                            09.10.2018

Konu : İmar Barışı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 02.07.2018 tarih ve YK.2018/1558 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’na Geçici 16. Maddenin eklendiği daha sonra da ilgili maddeye dayanılarak hazırlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 6 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı bildirilmiştir.

OSB’lerimizden gelen yoğun talep üzerine OSBÜK Yönetim Kurulumuz, ilgili düzenlemenin OSB katılımcılarımıza çok yüksek bir maliyet oluşturması ve tereddütlerin giderilmesine yönelik çeşitli girişimlerde bulunmuştur.

Bu minvalde, ekli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak tebliğde yeniden düzenlemeye gidilmiş olup, söz konusu düzenlemeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hazırlanan örnekler ekte sunulmuştur.

Bu kapsamda, OSB’lerimizde İmar Barışı uygulamasının ekli örnekler doğrultusunda yapılmasına ilişkin katılımcılarımıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususu,

Bilgilerinize sunulmuştur.

Serkan ATA
Genel Sekreter V.

EK: 1-Tebliğ

      2-Örnekler

 

DAĞITIM:                                                                                                               BİLGİ:
Tüm Organize Sanayi Bölgeleri                                                                          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı