2016/2 - OSBÜK - OSBÜK

2016/2

S İ R K Ü L E R

(2016/2)

Sayı : SR.2016/55 09.03.2016

Konu: Çeşitli

OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan elektrik tesislerinin, Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerinin, TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirildiğine dair bilgilendirme yazımız OSBÜK Sirküler 2016/1 ile yapıldığı malumunuzdur.

Söz konusu yetkilendirme nedeniyle, ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün 02.03.2016 tarih ve 6190 sayılı ekli yazılarından bilgi alınması hususunu,

2- Enerji yoğun sanayi sektörlerinde teknolojik değişimine bağlı olarak ne oranda ve hangi maliyetle sera gazı emisyonlarının azaltılabileceğinin ortaya konulması amacıyla Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından, TÜBİTAK-MAM işbirliği ile 2012-2014 yılları arasında “İklim Değişikliği Kapsamında Sanayide Teknoloji İhtiyaç Değerlendirmesi ve Sera Gazı Azaltım Potansiyelinin Belirlenmesi – Technology Need Assessment (TNA)” projesi gerçekleştirilmiştir.

Sanayicilerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla TNA Projesi kapsamında seçilen; demir çelik, çimento, cam, seramik, kireç, şeker ve petrokimya sektörlerine yönelik iklim değişikliğine uyum, emisyon azaltımı ve teknolojik uygulamalarla ilgili sektörel bilgilerin yer aldığı kitaplar hazırlanarak yayımlanmıştır. Söz konusu yayımlara, http://sgm.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=5663&moduleID=6&lng=tr internet adresinden ulaşılacağı hususunu,

3- İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME), Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik olarak uygulamaya konulmuştur. COSME programı ile; işletmelerin rekabet edebilirliğini ve sürdürebilirliğini güçlendirmek, girişimcilik kültürünü teşvik etmek ve KOBİ’lerin büyümesini sağlamak amaçlanmakta olup, 7 yıllık program dönemi için 2,3 milyar Avro bütçe tahsis edilmiştir. Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasındaki COSME Anlaşması ise, 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmış olup, KOSGEB, COSME Programına ilişkin Ulusal Koordinatör Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

KOSGEB ve Avrupa Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15130 web sayfalarında yayınlanan COSME 2016 Çalışma Programı çerçevesinde proje teklif çağrılarına başvuracak kurum/kuruluşların teknik destek gereksinimlerini ve desteklenmeye hak kazandıkları projeleri ile ilgili bilgileri KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ve abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletmeleri hususunu,

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerjiler Genel Müdürlüğünün “2016 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği”, Resmi Gazete’nin 24.02.2016 tarih 29634 sayılı nüshasında yayımlandığı hususunu,

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ek

1- Bakanlık Yazısı