2015/3 - OSBÜK - OSBÜK

2015/3

S İ R K Ü L E R

(2015/3)

 

Sayı  : SR.2015/449                                                                                                                                                                 30.12.2015

Konu: Çeşitli.

…………….. OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1)      5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun; dernek ve vakıfların kira gelirlerini 31.12.2015 tarihinden sonra iktisadi işletme sayılacağı yönündeki Geçici Madde 2’nin OSB’leri maddi yönden olumsuz etkileme ihtimali üzerine, sorunun çözümüne yönelik Maliye Bakanları başta olmak üzere konunun muhatapları ile çeşitli tarihlerde bir araya gelinerek alternatif önerilerimiz sunulmuştur.

Bu önerilerimizden ilki, söz konusu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (4/n) maddesinin ilgili hükümlerinin, OSB’leri kapsam dışında bırakması amacıyla kanun değişikliği yapılmasıydı. Bir diğeri önerimiz ise mevcut kanunun süresinin en az 5 yıl daha uzatılması yönündeydi.

Gelinen son aşamada, 25.12.2015 tarihinde TBMM’de kabul edilen, 6655 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7. Maddesi ile ilgili Geçici maddede değişiklik yapılarak söz konusu süre 5 yıl daha uzatılmıştır.

Madde 7-13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2020”şeklinde değiştirilmiştir.

 

2)      OSBÜK üyesi olan OSB’lerimizin hukuki sorunlarına destek verebilmek amacıyla, OSB’ler konusunda uzun yıllardan beri müşavirlik hizmeti veren, OSB mevzuatına hakim, OSBÜK ve OSB’lere faydalı olacağı düşünülen Özersin Hukuk Bürosu ile 01.01.2016 tarihinden itibaren anlaşma yapılmıştır.

Bu kapsamda, hukuki görüş talep ettiğiniz konuya ilişkin belge ve bilgilerin OSBÜK’e iletilmesi halinde; konu ilgili hukuk bürosuna intikal ettirilecek, gerektiğinde ilgili OSB ve kişilerle iletişime geçilerek hazırlanacak görüş yine OSBÜK aracılığı ile ilgili OSB’ye bildirilecektir. Davaya müdahil olunması veya dava dosyasına görüş bildirilmesi gibi hususlar ancak ilgili OSB ile Özersin Hukuk Bürosunun sözleşme yapması halinde mümkün olabilecektir.

Bu sebeple, söz konusu taleplerinizin Bölgenizi temsil ve ilzama yetkili çift imzalı yazı ile OSBÜK’e bildirilmesi gerekmektedir.

3)      Büyük OSB ailesi olarak; 2016 yılının, ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve yeryüzünde, barışa, huzura, dostluğa, dayanışmaya vesile olmasını temenni eder, yeni yılınızı tebrik ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği