2014/5 - OSBÜK - OSBÜK

2014/5

S İ R K Ü L E R

(2014/5)

Sayı : SR.2014/01/10/2014

Konu: Çeşitli.

…………….. OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği’nin; 5/1-d bendi ile 23/3,4,5 ve 6 fıkralarında yer alan “Bedelsiz Şartı Aranmaksızın” ibaresi Danıştay 14’üncü Dairesinin, 05.11.2013 tarih ve 2013/7348 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve uygulamanın buna göre yapılmasını bildiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısı 81 il valiliği aracılığıyla OSB’lere duyurulmuştur.

Kuruluşumuza; OSB’lerde yer alan katılımcılar tarafından, ilgili yönetmelik maddelerinin iptali nedeniyle “Sanayi Tesislerinin Ambalaj Atıklarını Belediyelerin Toplama Sistemine Bedelsiz Vermeleri” konusunda çok sayıda şikayet/mağduriyet oluştuğu yönünde talepler ulaşmıştır.

Adı geçen yönetmeliğin düzeltilmesi yönünde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili mercilere sunulacak dosyamızda, uygulamadan mağdur olan sanayi firmalarının OSB’lere hitaben yazacakları şikayet/mağduriyet dilekçelerinin de yer alması sorunun çözüme kavuşmasına yönelik yapacağımız girişimlerde büyük önem taşıyacaktır.

Bu sebeple bölgenizde faaliyet gösteren katılımcılara konu hakkında gerekli duyuruların yapılarak, gelecek dilekçelerin en kısa sürede OSBÜK’e ulaştırılmasına,

2- OSB’lerimizin, Elektronik Kamu Alımları Platformu EKAP’a kayıt sırasında oluşturulan protokol ile bütün ihalelerin 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’na göre yapılacağı gibi bir anlam çıkmasından endişe ettiği, bu nedenle OSB’ler için özel bir taahhütname hazırlanıp hazırlanamayacağı, OSB’ler tarafından yapılan ihalelerin duyurularının Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanıp yayımlanamayacağı, eğer yayımlanacaksa bunun için ilan bedeli ödenip ödenmeyeceği hususlarında açıklama talebimizi içeren yazımıza cevaben Kamu İhale Kurumu, Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 17.09.2014 tarih ve 16280 sayılı yazı ve eklerinden bilgi alınmasına,

3- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesi “Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu Yönetmeliğin ekindeki Tablo-1’e uygun olarak sanayi ve sanayi harici katılımcılar bazında olmak üzere her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, OSB onaylı sınırları içerisinde bir sonraki yıl için uygulanacak dağıtım bedeli ile ilgili öneriyi inceler, gerekli görmesi halinde her türlü ek bilgi ve belge isteyebilir ve uygun bulması halinde 31 Aralık tarihine kadar onaylar.” hükmüne amirdir.

Bahse konu hüküm gereği, Tablo-1 şablonuna uygun olarak ve teklife dayanak olan ayrıntılı gelir-gider tabloları ve diğer mali tablolar ile birlikte Ekim ayı sonuna kadar (EPDK) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ulaşacak şekilde, OSB tüzel kişiliğini temsil ve ilzama yetkili kişilerce müştereken imzalı olarak “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarifeler Dairesi Başkanlığı”na, aynı zamanda Tablo-1’in Excel formatındaki elektronik nüshalarının tarifeler@epdk.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesini,

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlanacak olan rayiç ve birim fiyatların tespitinde değerlendirmek üzere inşaat birim fiyatlarına esas işçilik-araç ve gereç listeleri ile makine ve elektrik tesisatı birim fiyat listelerindeki imalatların mevcut fiyatlarının bilinmesi ihtiyacını içeren ekli 1245 sayılı bila tarihli yazılarından, bölgeniz üretici ve imalatçılarına bilgi vererek, geri dönüşleri 25 Kasım 2014 tarihine kadar OSBÜK’e iletebilirsiniz.

Bunun yanı sıra 2014 yılı rayiç fiyat listesine www.osbuk.org.tr adresimizde yer alan “OSBÜK Sirküler” menüsünde bulunan, 2014/5 Sirküler yayım arşivinden erişebileceğiniz hususunu,

5- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yürütülen “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi – Türkiye 100 Programı” TEPAV ve AllWorld Network işbirliğinde 2014 yılında da devam edeceği bildirilmiş olup, belirtilen kriterlere uyan firmaların müracaatının turkiye100.tobb.org.tr üzerinden sağlanmasını içeren, 02.09.2014 tarih ve 16720 sayılı yazı ve eklerinden bilgi alınmasını,

Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler

1 – Yapı İşleri İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Listesi
2 – Yapı İşleri Sıhhi Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri
3 – Yapı İşleri Kalorifer Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
4 – Yapı İşleri Müşterek Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri
5 – Yapı İşleri Havalandırma ve Klima Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
6 – Yapı İşleri Otomatik Kontrol Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
7 – Yapı İşleri Brülör Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
8 – Yapı İşleri Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
9 – Yapı İşleri Soğutma Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
10 – Yapı İşleri Hastane Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
11 – Yapı İşleri Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
12 – Yapı İşleri Kuvvetli Akım İç Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
13 – Yapı İşleri Zayıf Akım İç Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
14 – Yapı İşleri Telefon Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
15 – Yapı İşleri Asansör ve Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
16 – Yapı İşleri Diesel Elektrojen Grupları ve Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
17 – Yapı İşleri Yıldırımdan Korunma Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
18 – KAMU İHALE KURUMU YAZISI
19 – ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAZISI
20 – TOBB YAZISI