2014/3 - OSBÜK - OSBÜK

2014/3

S İ R K Ü L E R

(2014/3)

Sayı : SR.2014 / 363-17/06/2014

Konu: Çeşitli.

…………….. OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- OSB Yönetimlerinin NACE kodlarının tespit edilmesi hususunda bazı OSB’lerimizden gelen sorulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan görüşmeler neticesinde kaleme alınan bilgi notu aşağıda sunulmuştur.

“Bilindiği üzere İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı (Değ. 18/4/2014- 28976) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4857 sayılı İş Kanununa göre çalışanı bulunan işyerleri için tehlike sınıfı işyeri SGK sicil numarasına göre belirlenmektedir. Şöyle ki işyeri SGK sicil numarasının en başından 2, 3, 4 ve 5. rakamı işyeri faaliyet kodunu / işkolu kodunu göstermektedir. Anılan Tebliğde dörtlü kodlara karşılık gelen bu kod içeriğine göre bir veya daha fazla altılı koda ayrıştırılmıştır. Tescilin doğru olduğu dörtlü kodlar için tehlike sınıfı, işyerinin esas faaliyetini tanımlayan, tescil kodu /iş kolu kodunuzun altındaki altılı faaliyet kodunun karşısındaki tehlike sınıfıdır.

Esas iş, mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iştir. Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş asıl işin belirlenmesinde esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinin yine kuruluş amacına bakılır.

Bu işyerlerinde dörtlü tescil kodu/iş kolu kodunun esas işe karşılık gelmediği durumlarda SGK İl Müdürlüğüne başvurup tescilin değiştirilmesi ve NACE Altılı Faaliyet kodunun yeniden seçilmesi gerekmektedir.

OSB Yönetimlerinin faaliyeti anılan Tebliğde “68.32: Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi” tanımının altında yer alan “68.32.02: Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi)” olarak yer almaktadır.

OSB Yönetimine bağlı çalışanların faaliyetinin tehlike sınıfının işyerinin esas faaliyetinin tehlike sınıfından farklı olması halinde işveren İSG hizmetleri ile ilgili yükümlülüklerini esas faaliyetine ait tehlike sınıfına göre yerine getirir. Ancak Yönetime bağlı yürütülen faaliyetler içinde esas işin tehlike sınıfından yüksek tehlike sınıfında yer alan faaliyetler için işveren her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Örneğin yönetim binasından ayrı gerçekleştirilen atık merkezleri, elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri gibi faaliyetlerinizin her biri kendi tanımı içinde değerlendirilmeli, söz konusu Tebliğden her bir faaliyete karşılık altılı kodu ve tehlike sınıfı OSB tarafından tespit edilmelidir.”

2- OSB’lerin karşılaştıkları sorunlara güncel olarak ulaşabilmek ve üretilecek çözüm önerilerinin, en kısa sürede ilgili mercilere sunularak sonuç alınması amacıyla; 11 ayrı ihtisas alanında oluşturulan, OSBÜK TEKNİK ÇALIŞMA KOMİSYONLARI çeşitli OSB’lerimizden oluşan üyelerinin katılımlarıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Bu komisyonlardan Çevre Komisyonu; 06.06.2014 tarihinde TUBİTAK Gebze yerleşkesinde bulunan Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile işbirliği toplantısı gerçekleştirmiştir.

Yapılan toplantıda; OSBÜK ve TUBİTAK MAM arasında farklı konularda çalışma ve işbirlikleri benimsenerek mutabakat sağlanmıştır.

Bu kapsamda, Organize Sanayi Bölgelerimiz için hayati öneme sahip çevre konusunda Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün OSB’lere verebilecekleri hizmetler;

· Atıksu geri kazanımı,

· Membran biyoreaktör teknolojisinin uygulanması (arıtılabilirlik çalışmaları, danışmanlık, tasarım vb.)

· Mevcut arıtma sisteminin besi maddesi giderimi açısından değerlendirilmesi/optimizasyonu (danışmanlık, ihtiyaca göre arıtılabilirlik, işletme parametrelerinin gözden geçirilmesi/optimizasyonu)

· Membran ile atıksu geri kazanımında oluşan konsantrenin yönetimi)

· Çevre yönetim sistemi kurulması,

· Geri kazanıma yönelik OSB ve sektörel bazlı atık kompozisyonunun belirlenmesi,

· OSB’ler den kaynaklanan arıtma çamurlarının karakteristiğine bağlı olarak uygun geri kazanım yönetmelerinin araştırılması (tarım uygulaması, sıvı gübre üretimi, ATY üretimi, biyo yakıt eldesi),

· Proses atıklarının değerlendirilmesi (deri kırpıntılarından sıvı gübre üretimi, kavaleta atıklarından tutkal üretimi, tekstil kırpıntılarından ATY yakıt üretimi, yağlı talaşlardan yağ geri kazanımı)

· Organize Sanayi Bölgelerinde endüstriyel simbiyoz uygulamaları,

· Organize Sanayi Bölgelerinde temiz üretim uygulamaları (su verimliliği, enerji verimliliği, atık yönetimi, hammadde yönetimi),

· Emisyon envanterinin oluşturulması, dağılım modelleri yardımıyla kirlilik haritalarının çıkarılması, hava kalitesi seviyelerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi için önerilerin sunulması,

· Organize Sanayi Bölgesi hava kirletici kaynakların, hava kalitesi ve koku kirliliği seviyelerinin belirlenmesi,

· gürültü ölçümü ve haritalarının oluşturulması,

olarak belirlenmiş olup, ihtiyaç duyan OSB’ler Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü çalışma alanları ve laboratuvar altyapısına ait detaylı bilgilere http://ctue.mam.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

OSBÜK

Genel Sekreterliği