2013/5 - OSBÜK - OSBÜK

2013/5

S İ R K Ü L E R
(2013/5)

Sayı : SR.2013/414-22/10/2013
Konu: Çeşitli.

 ………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Resmi Gazete’nin 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında; “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ile “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” hükümlerinde gerekli değişikliklerin yapılması ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla, düzenleme yapılması çalışmaları tamamlanmış ve 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede lisanssız elektrik üretimine ilişkin söz konusu ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasında ilgililere yol göstermesi amacıyla EPDK tarafından gönderilerek ilişikte sunulan 07.10.2013 tarih ve 60303 sayılı yazıdan bilgi alınmasını,

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan, ‘Genel Aydınlatma Yönetmeliği’ Resmi Gazete’nin 27.07.2013 tarih ve 28720 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik gereği; Dağıtım lisansı olmayan OSB’lerin anahtar teslimi yaptırdığı genel aydınlatma tesislerinin, bağlantı anlaşması yapıldıktan sonra mülkiyeti TEDAŞ’a ait olmak üzere ilgili dağıtım şirketine protokol ile iz bedel üzerinden 31.12.2013 tarihine kadar devretmeleri gerektiği hususunu,

3- Resmi Gazete’nin 18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı nüshasında yayımlanmış olan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” kapsamında, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip olan OSB’lerimizin, yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olarak seçilecek A tipi muayene kuruluşları ile protokol yaparak, asansörlerinin yıllık kontrollerinin yaptırılması gerektiğini bildiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 16.09.2013 tarih ve 3516 sayılı yazılarından bilgi alınmasını,
4- Aydın ilimizde bulunan Ortaklar OSB’nin Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı TEŞVİK BAŞVURUSU KAPSAMINDA OSB’de kullanmak üzere sıkıştırmalı çöp kamyonu (üst ekipmanları ile birlikte) teşvik başvurusu uygun bulunmuştur. Bu husus emsal gösterilerek benzeri araç gereç ihtiyacı olan OSB’lerin de teşvik başvurusunda bulunarak KDV İSTİSNASINDAN FAYDALANABİLECEKLERİ hususunu,

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler
1- EPDK yazı fotokopisi
2- Genel Aydınlatma Yönetmeliği
3- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazı fotokopisi