2012/XIV - OSBÜK - OSBÜK

2012/XIV

S İ R K Ü L E R
(2012/XIV)

Sayı : SR.(2012/XIV)843-06/12/2012
Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Malumunuz üzere, Resmi Gazete ’nin 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren “6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu” nun “Tanımlar” başlıklı 3 ncü maddesinin (m) bendindeki;
Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,
hükmü ile Organize Sanayi Bölgelerine Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurma ve işletme yetkisi verilmişti.
Ayrıca aynı kanunun “İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu” başlıklı 23 üncü maddesinin 2 nci bendi;
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.
hükmüne amirdir.
Bu sebeple, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan ilgili mevzuat kapsamında; Bölgenizde faaliyet gösteren iş yerlerine gerekli uyarıların yapılması gerektiğini hatırlatırız.

2- Üst Kuruluşumuzun 19.07.2011 tarih ve 113 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; OSB’lerin sorunlarına güncel olarak ulaşabilmek ve üretilecek çözüm önerilerinin ilgili mercilere ulaştırılarak sonuç alınması amacıyla 10 ayrı konuda “Teknik Çalışma Komisyonları” oluşturulduğu, her komisyon için ayrı bir koordinatörün atandığı ve komisyon üyelerinin OSBÜK üyeliği olup olmamasına bakılmaksızın bütün OSB’lerden gönüllük esasına göre tespit edildiği malumunuzdur.
Bu arada 04.07.2012 tarih ve 6353 sayılı kanun ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve OSB’lerde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, eğitim ve öğretim desteği yapılabileceği yönündeki kanun hükmü yürürlüğe girmiştir.
OSB’ler için yeni bir konu olan eğitim konusunu incelemek ve bilgilenmek amacıyla 6-7 Ekim 2012 tarihlerinde I. Eğitim Zirvesi düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuz 22.11.2012 tarih ve 130 sayılı toplantısında bu hususu değerlendirmiş ve mesleki ve teknik eğitimin sorunlarını güncel olarak takip etmek, çözüm önerileri oluşturmak ve eğitim merkezi işleten OSB’lerin tecrübelerini bilgi talep eden OSB’lere aktarabilmek amacıyla “Mesleki ve Teknik Eğitim Komisyonu” adı altında yeni bir ihtisas komisyonunun kurulmasına karar vermiştir.
Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan söz konusu Komisyonun çalışmalarına katkı sunabilecek Bölgeniz Yöneticileri veya katılımcılarının 15 Ocak 2013 tarihine kadar bildirilmesini rica ederiz.

3- Lojistik sektöründe giderek önemini arttıran demiryolu taşımacılığının gelişmesi OSB’leri yakından ilgilendirdiği malumunuzdur. OSBÜK olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü nezdinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda demiryollarının “kapıdan kapıya ulaştırma” prensibi benimsenmiş ve yaygınlaştırılması için demiryolu kullanımının teşviki ulaştırma politikası olarak benimsenmiştir.
Bu kapsamda; mevcut demiryolu hattından yıllık asgari 200.000 ton ve üzeri taşıma potansiyeli olan veya halen 100.000 ton olup önümüzdeki yıllarda 200.000 tona çıkması muhtemel olan tüm OSB, fabrika, tesis, stoklama sahası, her türlü sanayi ve tarımsal üretim merkezi olan yerlere İLTİSAK HATTI (ana demiryoluna bağlantı yolları) çekilmesi hususunda olabilirlik çalışması başlatılmıştır. Söz konusu projelerin maliyetlerinin TCDD bütçesinden karşılanarak OSB ve işletmelere destek verilmiş olacaktır.
Söz konusu çalışmalara esas olmak üzere;
– Bölgeniz genelindeki taşıma kapasitesinin belirtilen miktarlara ulaşılıp ulaşılamayacağının araştırılarak, ulaşılabileceği yönünde kanaat hasıl olması halinde bu konudaki görüşünüzün ve mevcut demiryolu hattı ile Bölgenizde hat sonunun gelmesini düşündüğünüz yerin krokisinin,
– Ayrıca, Bölgeniz sınırları içerisinde olmasına rağmen taşıma kapasitesi 200.000 bin olan veya halen taşıma kapasitesi 100.000 – 200.000 ton arasında olmasına karşın, 5 yıllık süreç içerisinde yıllık 200.000 ton taşıma potansiyeline ulaşması beklenen ve fabrika sahasına iltisak hattı talep eden katılımcıların,
listesinin 26 Aralık 2012 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

4- Resmi Gazete’nin 07.12.2012 tarih ve 28490 sayılı nüshasında yayımlanan 420 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; EPDK’dan elektrik dağıtım lisansı alan ve/veya doğal gaz dağıtım hizmeti veren OSB’lere, uyulması zorunlu bir dizi mükellefiyetler getirilmiştir.
OSBÜK web sitesinde yayımlanan söz konusu Tebliğe göre; kapsam dahilinde olan OSB’lerin 31.12.2012 tarihine kadar mevcut abone bilgilerini bildirmeleri ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren her ayın 14 ncü günü saat 24.00’e kadar beyanda bulunmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla

OSBÜK

Genel Sekreterliği