2012/XIII - OSBÜK - OSBÜK

2012/XIII

S İ R K Ü L E R
(2012/XIII)

Sayı  : SR.(2012/XIII)-27/11/2012
Konu: Huzur Hakkı.

………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi:
a) 17.08.2012 tarih ve 704 sayılı yazımız.
b) Maliye Bakanlığı’nın 12.11.2012 tarih ve 11766 sayılı yazısı.

4562 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 52 nci maddeleri gereğince OSB Müteşebbis Heyet, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı adı altında ödeme yapılmaktadır.
Resmi Gazete’nin 31.01.2012-28190 sayılı nüshasında yayımlanan 162 seri numaralı Devlet Memurları Genel Tebliğinde bahsi geçen “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri” ifadesinin OSB Müteşebbis Heyetinde görev yapan üyelerden, kimleri kastettiği yönünde birçok OSB’den gelen yazılarda tereddütler hasıl olduğu bildirilmiştir.
Bu bahisle, ilgi (a) yazımız ile konu Maliye Bakanlığı’na iletilmiş ve Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi (b) cevabi yazı ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla.

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler:
1- OSBÜK yazı örneği
2- Maliye Bakanlığı yazı örneği