2012/XII - OSBÜK - OSBÜK

2012/XII

S İ R K Ü L E R
(2012/XII)

Sayı  : SR.(2012/XII)725-20/09/2012
Konu: Çeşitli.

………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE,

1- Bazı OSB yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde ve Teknik Komisyon Çalışmalarına katılanlarla yaptığımız görüşmelerden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25 Nisan 2012 tarih ve 1310 sayılı Genelgesinde Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi aşamasında SGK’dan İlişiksizlik Belgesi talep edilip, edilmeyeceği hususunda bazı tereddütler hasıl olduğu görülmüştür. Bu husus tarafımızdan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına iletilmiş ve SGK’nın talebi üzerine gönderilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen ve Geçici İskan veya Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmeden önce yapı sahibinden (5510 sayılı SGK Kanunun 90 ncı maddesi gereği) Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarının bulunmadığına dair bir belgenin istenmesinin zorunlu olduğunu bildiren 11/07/2012 tarih ve 2290 sayılı ilgili yazı fotokopisinden bilgi alınmasını,

2- Resmi Gazetenin 8 AĞUSTOS 2012 tarih ve 28378 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ile yapılan değişiklikleri gösterir karşılaştırma tablosu ilişikte sunulmuştur.

3- 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle “OSB’lerde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören başarılı her öğrenci için, devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere eğitim ve öğretim desteği yapılacağı” hususunda; konunun  mali, teknik, sosyal v.s. yönlerinin OSB’ler açısından değerlendirlerek rapor hazırlanması amacıyla düzenlenen  “I. OSB EĞİTİM ZİRVESİ”, Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer DİNÇER ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’ün teşrifleriyle 06-07 Ekim 2012 tarihlerinde Crowne Plaza İstanbul – ASIA Pendik (www.cpistanbulasia.com) (Eski adı VİA PORT) Otel İstanbul’da yapılacaktır. (Detaylı bilgiye web sitemizden ulaşılabilir.)

4- 04/07/2001 tarih ve 631 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler …..” isimli KHK’nin 12 nci maddesi; 666 sayılı KHK ile değiştirilerek, 15/1/2012 tarihinde yürürlüğe girmek üzere “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” şeklini almıştır. Bu konuda Maliye Bakanlığı tarafından konu ile ilgili  162 seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine ek olarak İçişleri Bakanlığı’na gönderilen 08/08/2012 tarih ve 8674 sayılı yazısının fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

5- Altmışıncı Hükümet Programında yer verilerek gündeme gelen ve OSB katılımcıları için çok faydalı olacağı dikkate alınarak hakkında 31 Ekim-1 Kasım 2008 tarihlerinde zamanın Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımı ile Antakya Ottoman Palace‘da bütün OSB’lerin davet edildiği geniş katılımlı bir toplantı yapılan KÜMELENME konusunda hazırlanan “Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği” 15.09.2012 tarih ve 28412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve web sitemizde yayımlanmıştır.

6- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve OSB’lerin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Hükümleri Gereğince EPDK’dan Elektrik Dağıtım Lisansı alan OSB’lerin 2013 yılı için onaylı sınırları içerisinde katılımcılarına uygulayacakları DAĞITIM BEDELİ ÖNERİSİ’nin adı geçen Yönetmeliğin eki Tablo 1’e uygun olarak hazırlanarak EN GEÇ 31 EKİM 2012 TARİHİNDE EPDK’NIN EVRAK KAYDINA GİRECEK ŞEKİLDE gönderilmesi gerekmektedir. Yönetmelik hükmü gereği EPDK tarafından posta, kargo v.s. gecikmeleri kabul edilmemektedir.

7- OSB Üst Kuruluşu olarak 2003 yılından bu güne kadar üye olup olmadığına bakılmaksızın bütün OSB’lere yazılı olarak gönderilen sirküler ve ekleri bundan sonra e-posta olarak bölge müdürlüğü e-posta adreslerine gönderilecektir. Bölgenizde sirkülerlerin gelmesini arzu ettiğiniz bir veya birden fazla değişik e-posta adresleriniz varsa e-posta ile OSBÜK’e bildirmenizi rica ederiz. Bundan sonraki Sirkülerler ayrıca Web Sitemizde yayınlanmaya devam edecek ve bu husus Sayın Bölge Müdürlerimizin cep telefonuna mesajı ile bildirilecektir. Bu sebeple, Bölgeniz e-posta adresi ve cep telefonu değişikliklerinin OSBÜK’e bildirilmesi gereklidir.

Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği

 


Ekler
1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazı fotokopisi,
2- OSB Uygulama Yönetmeliği değişiklikleri karşılaştırma tablosu,
3- Maliye Bakanlığı yazı fotokopisi.