2012/XI - OSBÜK - OSBÜK

2012/XI

S İ R K Ü L E R

(2012/XI)

Sayı : SR.(2012/XI)690-23/07/2012

Konu: Çeşitli.

………… OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE,

Bir OSB’nin talebi üzerine, 5084 sayılı kanunun geçici 1 nci ve 4562 sayılı kanunun geçici 9 uncu maddesine göre bedelsiz olarak tahsisi yapılan arsalar için KOSGEB payı ödenip ödenmeyeceği hususundaki sorumuza cevaben gönderilen ve Organize Sanayi Bölgeleri arsa satış hasılatlarından ayrılan yüzde 1’lik payın KOSGEB gelirleri arasında sayılacağını bildiren fotokopisi ekli KOSGEB Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/07/2012 tarih ve 9741 sayılı yazılarından bilgi alınmasını,
Resmi Gazete’nin 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı nüshasında yayımlanan ve yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra (01.01.2013)yürürlüğe girecek olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun “Tanımlar” başlıklı 3 ncü maddesinin (m) bendinde tanımı yapılan “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi” nin tanımının:
m) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleriile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine işsağlığıve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,

şeklinde yapılmış olması sebebiyle OSB Tüzel Kişililerine ortak sağlık ve güvenlik birimi kurma ve işletme yetkisinin verildiğinden bilgi alınmasını,

Kamu oyunda “TORBA YASA” olarak nitelendirilen ve Resmi Gazete’nin 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un;
20 nci maddesinde; 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 5 nci maddesinde değişiklik yapılarak OSB’LERE BİZATİHİ KAMULAŞTIMA YAPMA YETKİSİ” verildiğinden,
21 nci maddesi ile 4562 sayılı OSB Kanunu’na eklenen Geçici 11 nci madde ile; BU KANUNDAN ÖNCE OSB’LER TARAFINDAN BAŞLATILAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN DE 5 NCİ MADDE KAPSAMINDA SAYILACAĞI hüküm altına alındığından,
41 nci maddesinde; 4562 sayılı OSB Kanunu’nun Geçici 2 nci maddesinde değişiklik yapılarak bu madde hükmünün yalnızca SANAYİ ODALARI tarafından uygulanabileceği hüküm altına alındığından,
42 nci maddesinde; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun “Mali Hükümler” başlıklı 12 nci maddesinde değişiklik yapılarak “ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE AÇILACAK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN HER BİR ÖĞRENCİ İÇİN, DEVLETE MALİYETİNİN BİR BUÇUK KATINI GEÇMEMEK ÜZERE DESTEK YAPILABİLECEĞİ” hususunun yasal hale geldiğinden,
bilgi alınmasını,

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı tarafından elektrikli teçhizat imalatı sektöründe, ulusal yeterlilik hazırlama yetkisi verilen Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB); hazırladıkları;
CNC Programcısı (Seviye 4-5),
Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı (Seviye 4-5),
Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı (Seviye 4)
taslaklar hakkında ilgililerin görüş ve önerilerini talep etmektedir. Görüş bildirim formlarına http://1.osb.metes.org.tr internet adresindeki Ulusal Yeterlilikler Görüş Formu başlığından ve ayrıca http://www.aos/b.org.trr, http://www.myk.gov.trinternet adreslerinden de ulaşılıp, 06/08/2012 tarihine kadar ilişikteki yazı fotokopisinde belirtilen adrese posta ile veya c.soyler@metes.org.tradresine e-posta ile gönderilmesi hususundan bilgi alınmasını,

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler

1 – 6353 sayılı kanun değişiklikleri raporu,
2 – KOSGEB yazı fotokopisi,
3 – ASO 1.OSB yazı fotokopileri.