2012/VII - OSBÜK - OSBÜK

2012/VII

S İ R K Ü L E R
(2012/VII)

Sayı : SR.(2012/VII-0077 01/03/2012
Konu: Çeşitli.

………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE,

1- OSBÜK olarak, kurulduğumuz günden itibaren en önemli hedefimiz “OSB’LERİN GEREKLİ YETKİLERLE DONATILARAK TEK DURAK OFİS HİZMETİ VEREBİLMESİ” nin sağlanmasıdır. Bu amaçla, 26.11.2011 tarihinde Girne’de yapılan V. OSB Enerji Zirvesi’nin açılış konuşmasında Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından “PEK ÇOK KONUDA TEK DURAK OFİS HİZMETİ VEREN OSB’LERE, ELEKTRİK PROJELERİ ONAY VE KABUL YETKİSİNİN DE VERİLMESİ” talep edilmiştir.
Talebimizin olumlu karşılanması sonucu adı geçen Bakanlığın talebi ile OSB’ler nezdinde yaptığımız elektrik mühendisi, tekniker ve teknisyen istihdam anketinden; 51 OSB de branş mühendisi istihdam edildiği, kabul tutanaklarının onayı için gerekli olan 8 yıllık tecrübeli mühendis istihdamı ise çok az sayıda olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Sayın Bakanımızın da takdirleri ile EPDK’dan dağıtım lisansı almış OSB’lerin elektrik projeleri onay ve kabul yetkisi 31.12.2012 tarihine kadar OSBÜK’ e verilmiş oluğu malumunuzdur.
Söz konusu görev ve yetkinin en iyi şekilde yapılabilmesi amacıyla, OSBÜK tarafından özel bir ofis açılmış, mefruşat ve teknik donanımı tesis edilmiş (şimdilik) konusunda uzman 4 mühendis ve idari kadrolar oluşturularak hizmet vermeye başlanmıştır. OSBÜK’ ün ekonomik durumu ve aidat gelirleri proje ofisi yatırım ve işletme giderlerini finanse etmeye müsait olmadığından proje onay ve kabul işlemleri için zorunlu giderleri karşılayacak (Geçtiğimiz yıl TEDAŞ tarafından uygulanan tarifelerden bir hayli düşük) bir ücret tarifesi tespit edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.
Söz konusu kararın tebliğini müteakip 12/01/2012 tarihinde AG Projelerinin kabul ve onay yetkisinin OSB’lere devri konusunda Bakanlıktan yetki talep edilmiş fakat bugüne kadar cevap alınamamıştır. Bu durum son Yönetim Kurulu toplantımızda görüşülmüş ve yetkilerin OSB’lere yaygınlaştırılması amacıyla part time sözleşme ile OSB Mühendislerine yetki verilmesi hususunda çalışmalar başlanılmasına karar verilmişti.
Proje onayı ve kabul hizmetlerinden herhangi bir şikayet gelmemesine rağmen, bazı OSB ve OSB Yöneticilerinin hayali senaryolarla (ilgi Bakanlık yazısında da belirtildiği üzere şifahi) şikayet ve karalama kampanyası sonucu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (29/02/2012 tarihinde tebellüğ edilen) 24/02/2012 tarih ve 1196-2844 sayılı yazısı ile söz konusu yetkilerin yeniden düzenlendiği bildirilmiş ve 01/03/2012 tarihi itibariyle OSBÜK proje onay ve kabul ofisi lağvedilmiştir.
Fotokopisi ilişikte sunulan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yazısı gereğince; 01/03/2012 tarihinden itibaren EPDK’dan Lisans alan OSB’lerin ve katılımcılarının proje onay ve kabulleri ile kabul tutanaklarının onayı ilgili yönetmeliklere uygun olarak OSB’ler tarafından yapılabilecektir.

2- OSB Üst Kuruluşu olarak, çeşitli konularda geleneksel hale gelen Zirve toplantılarımız sonrasında alınan geri dönüşlerden Çevre Zirvelerinin başarılı bulunduğu bildirilmiş ve sürekliliği talep edilmiştir. Bu hususu değerlendiren Yönetim Kurulumuz “III. OSB Çevre Zirvesi” nin yapılmasına karar vermiş ve talebimiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar tarafından da olumlu karşılanmıştır.
Yeri ve tarihi daha sonra bildirilecek olan Zirve’nin gündem tespit çalışmalarına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri; Zirve’den azami faydanın sağlanabilmesi için, OSB’lerden yaşadıkları çevre sorunlarının ve bekledikleri çözüm önerilerinin alınarak gündemin ve uzmanların buna göre tespit edilmesini talep etmişlerdir. Bu sebeple; Bölgenizin veya katılımcılarınızın uygulamalar esnasında karşılaştıkları çevre sorunların ve çözüm önerilerinizin 15 Mart 2012 akşamına kadar e-posta (serkan@osbuk.org.tr) veya faks ile bildirilmesini rica ederiz.

3- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; “Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik en önemli programı olan “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı”nın 1. Alt bileşeni olan “Girişimcilik ve Yenilik Programı”nın ulusal koordinasyonu kapsamındaki “Yenilik (Innovation) Projeleri” faaliyetlerinin en güncel çağrılardan biri olan “Genç Girişimciler için Erasmus” konulu proje teklif çağrısında (Projenin toplam bütçesi 3.100.000 Avro dur) son başvuru tarihi 31 Mayıs 2012 olduğunu bildirir fotokopisi ekli 27/2/2012 tarih ve 426 sayılı yazısının ilgililere duyurulmasını ve proje sunmalarına yardımcı olunmasını rica ederiz.

4- Son zamanlarda çok sayıda OSB yöneticisinden; OSB dahilindeki bir sanayi parseli üzerinde;
– Birden çok firmanın faaliyet gösterip gösteremeyeceği,
– Birden çok firmanın elektrik, su ve doğalgaz abonesi yapılıp yapılamayacağı,
– Birden fazla firmaya işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilemeyeceği,
hususunda sorular sorulmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu konuda Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne 17.02.2011 tarih ve 1533 sayılı yazısı ile cevap verdiği tespit edilmiş ve söz konusu yazının fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler
1- Enerji İşleri Genel Müdürlüğü yazı fotokopisi,
2- AB Projesine ilişkin Bakanlık yazı fotokopisi,
3- Bartın OSB’ne ilişkin Bakanlık yazı fotokopisi.