2012/V - OSBÜK - OSBÜK

2012/V

S İ R K Ü L E R
(2012/V)

Sayı: SR.(2012/V)-23/02/2012
Konu: Elektrik proje onayı hk.

………….. OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE,

İLGİ:
a) 13/01/2012 tarih ve (SR.2012/0015) sayılı yazımız,
b) 17.02.2012 tarih ve (SR.2012/0054) sayılı yazımız
c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 16.02.2012 tarih ve 1519 sayılı yazısı.

1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın EPDK’dan lisans almış OSB’ler ve katılımcılarının elektrik projelerinin onayı ve 630 kVA’ ya kadar kabul işlemlerinin OSBÜK tarafından yapılmasını ilişkin yetkilendirme yazısına istinaden başlayan uygulamaları bir aylık süreyi tamamlamış ve bu güne kadar 160 proje onayı ve 15 kabul talebi gelmiştir. Konu ile ilgili yeni organize olmamıza rağmen hiçbir gecikme ve sorun yaşanmamakta, aksine hemen hemen her firmadan memnuniyetlerini bildirir yazılı veya sözlü teşekkür mesajları alınmaktadır. Amacımız azami kalite ve memnuniyeti sağlamak olduğundan bütün çalışmalarımız bu yönde olacaktır.

2) Bu amaçla yaptığımız değerlendirme sonucu;
a) İlgi (a) yazımız ekinde gönderdiğimiz ve web sitemizde yayımladığımız “OSBÜK Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemleri Usul ve Esasları” yeniden değerlendirilmiş ve” başlıklı 6 nci maddesinin 1nci fıkrasındaki;
Projelerin Onaya Sunulması:
Madde 6- OSB tarafından kabul edilerek OSBÜK’ ün onayına sunulacak “Kapsam” başlıklı 3 ncü maddede belirtilen projelere ait pafta ve hesaplar; OSB tarafından incelenecek ve uygun görüldüğünü bildirir kaşenin altına OSB’yi temsil ve ilzama yetkili en az 2 kişinin müşterek imzası veya bu hususta yetkilendirilmiş OSB Bölge Müdürü tarafından imzalanarak, dört (4) takım halinde OSBÜK’ e, örneği ekli proje onay talep yazısına uygun bir yazı ekinde gönderilir.
hükmünün;
Projelerin Onaya Sunulması:
Madde 6-OSB tarafından kabul edilerek OSBÜK’ ün onayına sunulacak “Kapsam” başlıklı 3 ncü maddede belirtilen projelere ait pafta ve hesaplar; OSB’nin branş mühendisi tarafından incelenecek ve uygun görüldüğünü bildirir kaşenin altına isim ve unvan belirtilerek imzalanacaktır. Branş mühendisi tarafından imzalı dört (4) takım proje ve ekleri örneği ekli proje onay talep yazısına uygun, OSB’yi temsil ve ilzama yetkili en az 2 kişi tarafından müştereken veya bu hususta Yönetim Kurulu Kararı ile yetkilendirilmiş Bölge Müdürü tarafından imzalanacak yazı ekinde OSBÜK’ e gönderilir.
şeklinde değiştirilmesine,

b) “OSBÜK Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemleri Usul ve Esasları” nın “Kabul Komisyonunun Toplanması ve Tutanak Düzenlemesi” başlıklı 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki;
Belirtilen tarihte kabul komisyonu tesis mahallinde toplanır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği çerçevesinde gerekli inceleme ve deneyleri yapar. Kabul komisyonunun kararları oy birliği ile alınır. Tesisin kabulüne karar verilmesi halinde kabul tutanakları mahallinde tanzim edilir ve imza altına alınır.
hükmü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği çerçevesinde yeniden değerlendirilmiş ve söz konusu hükmün;
Belirtilen tarihte kabul komisyonu tesis mahallinde toplanır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği çerçevesinde gerekli inceleme ve deneyleri yapar. Kabul komisyonunun kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Tesisin kabulüne karar verilmesi halinde kabul tutanakları mahallinde tanzim edilir ve imza altına alınır.
şeklinde değiştirilmesine,

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde Kabul Kurulunun “Yetkili kuruluş tarafından görevlendirilecek Kurul Başkanı (Mühendis olma şartı vardır), enerji sağlayan kuruluş (OSB), işi yaptıran kuruluş (Tesis sahibi) ve yüklenici firma temsilcisinden” oluşacağını bildirdiğinden bunda sonraki Kabul Kurullarının oluşumunda buna göre hareket edilecektir. Bu sebeple ücret tarifemizin dip notunda bulunan:
a)Kabul işlemlerinde yukarıda belirtilen kabul bedeline ek olarak; OSBÜK tarafından görevlendirilen kabul heyeti üyelerinin her birisi için 120,- TL. ödenecektir.
hükmü gereği 360,- TL ödeme yapılırken, ilgili firmaların daha az ödeme yapmaları amacıyla söz konusu hükmün ;
a)Kabul Kurulu; Kabul Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi gereğince OSBÜK temsilcisi (Başkan), OSB temsilcisi, işi yaptıran kuruluş ve katılması ihtiyari olan yüklenici temsilcisinden oluşturulacaktır. Kabul işleminde görev alan OSBÜK ve OSB temsilcilerine ödenmek üzere kabul ücretine ek olarak 240,- TL. ödenecektir.
şeklinde değiştirilmesine,
karar verilmiş ve ilgili belgelerin yapılan değişiklikleri gösterir son şekli web sitemizde yayımlanmıştır.

3) Onay için gönderilen proje dosyasında “OSBÜK Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemleri Usul ve Esasları” ‘nın 6.cı maddesinde belirtilen belgelere ek olarak Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin “Genel Hükümler” başlıklı 5 nci maddesinde belirtilen belge ve bilgilerin de eklenmesi gerektiği bildirilmiş olmasına rağmen maalesef pek çok belge eksik çıkmaktadır. Söz konusu belgelerin telafisi mümkün olanların e-posta, telefon veya faks ile tamamlanması uzun zaman aldığından projelerin onayı gecikmekte, hiç arzu etmememize rağmen bazı projeleri iade etmek zorunda kalınmaktadır. Geçen zaman içerisinde sıkça görülen eksiklikler;
• Proje dosyalarının OSB’ye tesis sahibi tarafından verilmesi halinde tesis sahibinin noter onaylı imza sirkülerinin, vekili tarafından verilmesi halinde noter onaylı vekaletname ve vekilin noter onaylı imza sirkülerinin ibraz edilmemesi,

• Proje paftalarının ölçekli olarak hazırlanmaması,
• Elektrik müsaade yazısından belirtilen sürenin dolmasına rağmen bu yazıya göre hazırlanan projelerin gönderilmesi,
• Paftalarda pafta numarasının, hesaplamalarda da sayfa numaralarının verilmemesi,
• Topraklama hesaplarının yapılmaması,
• Kısa devre hesaplarının yapılmaması,
• Projeyi hazırlayanın(Müellifin) SMM Belgesi olmaması,
• Projeyi hazırlayanın imza sirkülerinin olmaması,
• Yetki Belgesi olmaması,(Projesi onaya sunulan Tesis sahibi tarafından projeyi yapan büro veya mühendis adına)
şeklindedir. Bu hususların proje müelliflerine hatırlatılarak projelerin eksiksiz gelmesi halinde onay inceleme ve onay işlemlerinin kısa sürede yapılacağının bildirilmesi faydalı olacaktır.

4) Yapılan kabul taleplerinde yapılan incelemeler sonucu hiç arzu edilmemesine rağmen 2 kabul talebinin ret edilmesine karar verilmiş ve harcanan bunca zaman ve katlanılan zorluklar boşa gitmiştir. Bu hususun tekrar yaşanmaması amacıyla ilgili Firmanın talebi üzerine OSB tarafından düzenlenecek “Kabule Hazır Tutanağı”’nın düzenlenmesi sırasında tesisin Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği (Madde 6) hükümlerine uygun olup olmadığı yönünde inceleme yapılması faydalı olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği