2012/III - OSBÜK - OSBÜK

2012/III

Ö N E M L İ VE S Ü R E L İ D İ R !
S İ R K Ü L E R
(2012/III )

Sayı: SR.2012/0045-16/02/2012

……………… OSB
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

İLGİ:13.01.2012 tarih ve SR.2012/0015 sayılı yazımız ve ekleri.
İlgi yazımızla uygulamaya esas bilgi ve belgeleri gönderilen ELEKTRİK PROJE ONAY VE KABUL İŞLEMLERİ hususunda; her türlü idari ve teknik donanımlar tesis edilmiş, proje koordinatörü, branş mühendisleri ve idari kadroların ataması yapılarak 11 Ocak 2012 tarihinden itibaren çoğunluğu kargo ile gelen çok sayıdaki proje azami titizlik gösterilerek 1-2 gün içerisinde incelenmiş, uygun görülenler onaylanarak, uygun görülmeyenler iade edilerek kargo ile gönderilmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen yetki gereği, 630 kVA’ya kadar (630 kVA dahil) olan tesislerin geçici ve kesin kabul işlemleri de OSBÜK tarafından yapılmaya başlanmıştır. Özellik arz eden projeler hariç genellikle 3 (üç) kişiden oluşan kabul komisyonu başkanının OSBÜK personelinden, diğer iki üyenin ise ilgili OSB veya bu OSB’ye yakın OSB’lerden birindeki branş mühendislerinden oluşturulması düşünülmektedir. Bu amaçla kabul heyetinde görev alabilecek branş mühendis ve teknikerlere ait bilgi bankası oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu sebeple; Bölgeniz veya yakınınızdaki OSB’lerdeki elektrik tesislerinin geçici veya kesin kabul heyetlerinde görev almasını uygun bulacağınız elektrik, elektrik-elektronik mühendis veya teknikerlerinin;
– Nüfus cüzdanı fotokopisinin,
– Bölgenizde istihdam edildiğini gösterir son tarihli SGK bildirge fotokopisinin,
– Adı geçenin Bölgenizce onaylı diplomasının fotokopisinin,
– İlgili kişilere ait iletişim bilgilerinin,
24.02.2012 akşamına kadar gönderilmesini rica ederiz. Saygılarımızla.

OSBÜK

Genel Sekreterliği

NOT: Kabul komisyonunda görev alan kişilere OSBÜK tarafından brüt 120,- TL. ücret ödenecektir.