2012/II - OSBÜK - OSBÜK

2012/II

S İ R K Ü L E R
(2012/II)

Sayı :  SR.(2012/II)/27/01/2012
Konu: Çeşitli

……….. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜDÜRLÜĞÜNE

1. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 16.01.2012 tarih ve 337 sayılı yazısı ile; genel idare giderleri için Bakanlıktan kredi kullanan OSB’lerde görev yapan personelin ücretlerinin 01.01.2012 tarihinden itibaren hesaplanmasında uygulanacak katsayısı 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 0,35492 olarak belirlendiği bildirilen ekli yazı fotokopisinden,

2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliği”nin Ustalık yetki belgesi olarak kabul edilecek belgeler başlıklı geçici 1. Maddesi;
(1) MYK ve yetkilendirdiği kuruluşlarca standardı ve yeterliliği belirlenen konularda illerde ustalık yetki belgesi verilinceye kadar, belge verilmesine başlanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde bu kuruluşlarca verilecek belgelerle doğrudan değiştirilmek üzere,
a) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgelerinden birisi,
b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 6. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgeleri,
c) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği sağlanan belgeler,
d) Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler,  yetki belgesi olarak kabul edilir.
(2) EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilebilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 1/1/2015 tarihine kadar müdürlük veya ilgili idareye başvurulması zorunludur. Bu belgelerden biri ile başvurulması halinde, müdürlük veya ilgili idarece en geç üç iş günü içinde talep sahibi adına EK-3 formu düzenlenir. İlgili idare düzenlediği EK-3 formunun bir örneğini müdürlüğe gönderir.
(3) Müdürlük veya ilgili idare tarafından 1/1/2015 tarihinden sonra EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenemez. EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi 1/1/2017 tarihine kadar, inşaat ve tesisat işlerinde yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğuna dair müteahhitten alınan yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınan belgeler 1/1/2015 tarihine kadar ustalık yetki belgesi yerine geçer. Bu belgeleri haiz olan inşaat ve tesisat işlerinde çalışanlardan, belgelerin geçerlilik süresi içinde ayrıca birinci fıkrada sayılan ustalık yetki belgeleri istenmez.” .
hükmüne amirdir.
Aynı yönetmeliğin“Tanımlar” başlıklı 4 ncü maddesinin (b) bendinde;
“İlgili idareler: Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi verme yetkisine sahip idareler.” .
hükmüne amirdir.
4562 sayılı Kanunun 4/7 maddesi;
“Yürürlüğe giren imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. ……” .
hükmüne amirdir.
Bu hükümler topluca değerlendirildiğinde ilgili idare niteliğinde ki Organize Sanayi Bölgeleri talep edildiğinde 2015 yılına kadar Geçici Ustalık Yetki Belgesi’ni verebilecekleri anlaşılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ek
1- 2012 YILI 1.DÖNEM KAT SAYI ARTIŞI