2012/X - OSBÜK - OSBÜK

2012/X

S İ R K Ü L E R
(2012/X)

Sayı : SR.(2012/X)-08/06/2012
Konu: Çeşitli.

………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Maliye Bakanlığı tarafından KDV tevkifat kapsamı ve uygulama esasları yeniden düzenlenmiş ve değişikliğe esas 117 seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 14 Nisan 2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bütün KDV mükellefleri gibi OSB’leri de yakından ilgilendiren söz konusu Tebliğin incelenmesi ve uygulamaların buna göre yapılması hususunda bilgi alınmasını,

2- Resmi Gazete’nin 01.01.2012 tarih ve 28190 sayılı nüshasında yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 15/1/2012 tarihinde yürürlüğe giren (s) fıkrası ile yapılan değişiklikten sonra söz konusu madde hükmü, “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” şeklini almıştır. BU konuda Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, ve ilişikte sunulan 162 seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinden bilgi alınmasını,

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün; tehlikeli atık üretimine sebep olan bazı sanayi sektörleri için temiz üretim yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan ve www.cygm.gov.tr adresinde yayınlanan rehber kitapçıkların ilgililere duyurulmasını talep eden 08.05.2012 tarih ve 7549 sayılı yazınından bilgi alınmasını ve ilgililere duyurulmasını,

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği” hükümlerinin yürürlükte olduğunu bildiren 31.05.2012 tarih ve 7196 sayılı yazısı ve eki Danıştay 13. Daire 2010/2304 Esas No.lu kararından bilgi alınmasını ve uygulamanın buna göre yapılmasını,
rica ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler
1- Maliye Bakanlığı 162 Seri No.lu Genel Tebliği,
2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazı fotokopisi,
3- Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı ve eki Danıştay Kararı fotokopisi.