2011/XII - OSBÜK - OSBÜK

2011/XII

S İ R K Ü L E R
(2011/XII)

Sayı :SR.2011/XII0900                                                                                                                                                             19.12.2011

…….. OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

1. OSBÜK’ ün EPDK’ ya fotokopisi ekli 27.09.2011 tarih ve 0648 sayılı yazısı ile Organize Sanayi Bölgelerinin “OSB İçi Dağıtım Kayıpları” ndan doğan mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasına dair talebi üzerine EPDK’ nın 09.12.2011 tarih ve 14880 sayılı yazı fotokopisinden,

2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın; “Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde, Bakanlıktan “Geri Ödeme Belgesi” alarak yükümlülüklerini yerine getiren kurum/kuruluş ve işletmelere 2010 yılına ait atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin %50 sinin geri ödemelerinin yapıldığını ve söz konusu belgeyi almayan kurum/kuruluş ve işletmelerin de 2012 Nisan ayı sonuna kadar belgelerini alarak Valiliklere başvuruda bulunmalarını, ayrıca Bakanlık Çevresel Bilgi Sistemindeki verilerini güncellemelerini hatırlatan 01.12.2011 tarih ve 6011 sayılı yazı fotokopisinden,

3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın kullanım ömrünü tamamlayarak atık haline gelmiş pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği gereği atık pil ve akümülatörlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermelerini önlemek bakımından toplanması ve bertaraf edilmesi için tek yetkili kıldığı Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP)’ nin; söz konusu toplama işleminin yapılabilmesi için talep eden OSB’lere gerekli malzemelerin sağlanacağı bildiren yazı fotokopisinden,

4. TOKAY Haber Ajansı’ nın yayımlarından olan “Yatırım Finansman ve Dış Ticaret Dergisi” nin her bir sayısında yer alması planlanan OSB’ler ile ilgili eklerin hazırlanması hakkında 8.12.2011 tarihli yazı fotokopisinden
bilgi alınması için rica ederiz.

Saygılarımızla,


Ekler
1- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
2- EPDK
3- TAP
4- TOKAY HABER AJANSI