2011/X - OSBÜK - OSBÜK

2011/X

Sİ R K Ü L E R
(2011/X )

Sayı: SR.(2011/X)/0653/30.09.2011
Konu: Çeşitli

…..……….OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

1. Son günlerde bazı basın organlarında OSB’lerde plan yapma ve ruhsat verme yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na devir edildiği manalarına gelebilecek haber ve yorumlar yer almaktadır. Bu konuda öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ni R.G.08.06.2011-Mükerrer 27958) 9/b maddesi hükmü ile organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinde imar planlarının yapılması yetkisi Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir, – 4562 Sayılı Kanunun 4/5 maddesi: “OSB sınırları içerisinde yapılacak imar ve parselasyon planları ve değişiklikleri, OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanır ve Bakanlığın onayına sunularak. İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Onaylı OSB imar planları ilgili kurumlara bilgi için gönderilir.” hükmüne amirdir. – 4562 Sayılı Kanunun 4/7 maddesi; “Yürürlüğe giren imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. …..” hükmüne amirdir. – OSB Uygulama Yönetmeliği’nin “İmar Planı Onayı” başlıklı 74/1 nci maddesi “Plan müellifi veya OSB’de çalışan şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planları, OSB’yi ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanarak Bakanlık onayına sunulur.” hükmüne amirdir. – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin (R.G:10.08.2005-25902) “Tanımlar” başlıklı 4ncü maddesinin (a) bendi “…. ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği” hükmüne amirdir. Şu anda yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemeler yürürlükte olup ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN İMAR PLANI YAPMA VE RUHSAT VERME YETKİLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. Ancak; Resmi Gazete’nin 17.09.2011 tarih ve 28057 sayılı nüshasında yayımlanan “EKONOMİ BAKANLIĞI’ NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME”nin 6 nci maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin 2 nci maddesinin (h) bendi; “h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içerisinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek.” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu (h) bendinin dikkatlice okunduğunda görüleceği gibi, bu hüküm OSB’lerin yetkilerini kaldırma veya bir başka kuruma devrini içermemektedir. Bu hüküm, yasal bütün şartlarını yerine getirmesine rağmen yetkili idarelerce (OSB’ler de Yetkili İdare’dir) çeşitli sebeplerle talebi yerine getirilmeyen gerçek ve tüzel kişilerin talebini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na ileterek ilgili mevzuata uygun olması kaydıyla plan ve izinlerini ilgili Bakanlıktan alabileceği hükmüne amirdir.

2. OSB sınırları içerisinde 50 ve daha fazla işçi çalıştırması sebebiyle işyeri hekimi bulundurmak zorunda olan iş yerleri için bu hizmetin OSB Yönetimlerince sağlanması amacıyla OSBÜK olarak 08.07.2009 tarihinde hazırlık çalışmaları yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ nde dikkate alınması amacı ile Bakanlığınıza yazılı başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu yazımıza cevaben; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü 15.08.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikte “Her ne kadar OSB ismi geçmiyorsa da kuruluş kanununda özel hukuk tüzel kişisi olarak tanımlanan OSB’ler de Bakanlığınızdan gerekli izni alarak ortak sağlık ve güvenlik birimi kurup işletebilecekleri.“ bildirilmiştir. Bunun üzerine söz konusu yazı bütün OSB’lere gönderilerek ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KURABİLECEKLERİ bildirilmiştir. Bu arada Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından OSB Uygulama Yönetmeliği’nin yeniden düzenleme çalışmaları yapılmış ve 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’nin “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Başlıklı” 41/f-2 maddesinde; “OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, bu çerçevede üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme, konularında gerekli kararları almak ve uygulamak, “ hükmü yürürlüğe girmiş olup halen yürürlüktedir. Bu arada bazı OSB’ler ortak sağlık ve güvenlik birimi kurmak için Bakanlığınıza başvuru yaparak gerekli izni almış ve faaliyete başlamıştır. Bütün bu gelişmelerden tam 1 yıl sonra; TBMM’de 23.07.2010 tarihinde kabul edilen (Resmi Gazete 01.08.2010-276599 ve kamu oyunda TORBA KANUN olarak nitelendirilen 6009 sayılı kanunun 48 nci maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesine; “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler ortak sağlık ve güvenlik birimini,” fıkrası eklenerek OSB’lerin bütün kazanımları yok sayılmış ve halen yürürlükte olan OSB Uygulama Yönetmeliği’nin (41/f-2) maddesi açığa düşmüştür. Ayrıca kanunun yürürlüğe girmesini müteakip 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” nin (4/f) maddesinin de kanuna paralel düzenlenmesi sonucu; zamanında bakanlığınızca düzenlene yönetmelik ve yazılı bildirimize istinaden kurulan ve yine bakanlığınızca verilen yetki belgesi ile faaliyet göstermekte olan OSB ortak sağlık ve güvenlik merkezleri mülga duruma düşmüştür. Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birisi olan Organize Sanayi Bölgelerinde, yatırım yapan sanayicilerinin TEK DURAK OFİS mantığı ile bütün ihtiyaçlarını karşılayan OSB Tüzel Kişiliklerine kar amacı gütmeden, en yüksek verimliliği sağlayacak İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (ISGB) kurma ve işletme yetkisini yeniden sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu sebeple bu günlerde yeniden düzenlenen İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanun Tasarısında OSB’lerin müktesep haklarının yeniden verilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır. OSBÜK’ ün başvurusuna destek olmak amacıyla her OSB’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı başvuru yaparak örneği ilişikte sunulan yasa değişikliğinin EN KISA SÜREDE talep edilmesi OSB’ler için faydalı olacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.


Ekler
1- EK1
2- EK2