2011/IV - OSBÜK - OSBÜK

2011/IV

S İ R K Ü L E R
(2011/IV)

Sayı: SR.(2011.IV)/565/13.07.2011
Konu: Çeşitli

……………….. OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

1. Resmi Gazete’nin 12.07.2011 tarih ve 27992 sayılı nüshasında yayımlanan 12.05.2011 tarih ve 2011/76 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 4562 sayılı OSB Kanunu’nun Geçici 7. maddesinin 2. fıkrası iptal edilmiş olup, ilgili karar fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

2. İş makinesi satın alan ve bu makinelerini kullanabilmek için “Trafik Tescil Belgesi” almak isteyen OSB’lerin talepleri; 2918 sayılı Trafik Kanununun verdiği yetkiye istinaden TOBB tarafından düzenlenen “İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar” isimli genelgenin 5 nci maddesi
Kamu kuruluşlarına ait olan iş makinesi türünden araçların tescilleri ilgili kuruluşlarınca yapılır. Gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş makinelerinden; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar hariç olmak üzere il trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce yapılır.
hükmü sebebi ile “OSB’LER ODAMIZ ÜYESİ OLMADIĞINDAN TESCİL YAPAMAYIZ” cevabı ile karşılaşmış, hatta bazı OSB’ler Ticaret ve Sanayi Odalarına üye olmaya çalışmışlardır.
Konunun OSBÜK’ e intikal etmesi üzerine; fotokopisi ekli 06.06.2011 tarih ve YK.2011/0391 sayılı yazımız ile TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na başvuru yapılmış ve TOBB’ un yine fotokopisi ekli 15.06.2011 tarih ve 14800 sayılı yazısı ile OSB’lerin iş makinelerinin ilgili Odalar tarafından üye olma şartı aranmaksızın tescil edilebileceği bildirilmiştir.

3. OSB veya OSB gelişme alanlarındaki imar planı tasdik edilmesine rağmen çeşitli sebeplerle imar uygulaması yapılıp arsaların ada/parsel numaraları tescil edilmeyen bazı OSB’lerdeki sanayiciler zaman kazanmak amacıyla OSB’nin izni ile inşaata başlamak istemişler ancak yapı ruhsatı düzenlenemediğinden SSK’dan işyeri sicil numarası alamamışlardır.
Konu SGK Başkanlığına intikal ettirilmiş ve imar planının kesinleşmesini müteakip gerekli belgelerin ibrazı kaydıyla ADA/PARSEL numarası ve YAPI RUHSATI olmadan da SSK İşyeri Sicil Numarası verilebileceği bildirilmiştir.
Konu ile ilgili SGK Başkanlığının 11.05.2011 tarih ve 9047857 sayılı yazı fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
OSB ÜST KURULUŞU


Ekler
1- Ek 1
2- Ek 2&3