2011/III - OSBÜK - OSBÜK

2011/III

S İ R K Ü L E R

(2011/III )
 
Sayı: SR. (2011.III)/0229                                                                                                                                                        09.05.2011             Konu: Çeşitli
                      OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE,
 
1.   OSBÜK’ ün OSB Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde faaliyet gösteren OSB’ lerin ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve tüketim malzemelerinin Devlet Malzeme Ofisi’ nden temin edilip edilemeyeceği hususunda görüş talebine üzerine olumlu görüş bildiren Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ nün 06.05.2011 tarih ve 06719 sayılı ekli yazı fotokopisinden,
2.   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ nın 27.04.2011 tarih ve 1044 sayılı“Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilen ve Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın I. alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik programı kapsamda 27 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul İSO (İstanbul Sanayi Odası) Odakule Meclis Toplantı Salonunda açılışını Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’ ün yapacağı Eko-İnovasyon Bilgilendirme Günü konulu ve OSB’leri davet ettiği ekli yazı fotokopisinden,
3.    3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 6. ve
Madde 6 – Bakanlık, periyodik muayene müracaatlarının her yıl Ocak ayı başından Şubat ayının son gününe kadar, ölçü ve ölçü aletlerinin cins ve özelliklerine göre hangi mercilere yapılacağını, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kanalıyla radyo ve televizyondan hükümet bildirisi olarak belli aralıklarla ilan eder.
Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen Ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekir.
Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır.
Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu gaz, elektrik ve su sayaçlarında; bu sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye, dağıtım ağı dışında kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise, 3516 sayılı Kanun kapsamında ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullanıcıya aittir.”
ve 9/ b maddesi
Madde 9 – Ölçü ve ölçü aletlerinden;
b) Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir yaptırılması zorunludur.
hükmü gereğince periyodik muayene zamanı dolan ölçü ve ölçü aleti, damgalandığı veya damga yerine damga belgesi verildiği yıl sayılarak (gün ay sayılmayacaktır) olan yılın ertesi yılı olacak ocak ayının başından şubat ayı mesai bitimine kadar bağlı bulunduğu ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine bir dilekçe ile müracaatı zorunludur.
Aksi takdirde aynı Kanunun 15/ b maddesi gereği her yıl Resmi Gazetede yayımlanarak yıllık enflasyona göre değişen ve ölçü aleti başına uygulanan 2011 yılı için idari para cezası 1.145 TL uygulanacağından bilgi alınması rica olunur.
Saygılarımızla.

Ekler
1- SR.2011/III-0229 EK-1
2- SR.2011/III-0229 EK 2
3- SR.2011/III-0229 EK 3