2010/IV - OSBÜK - OSBÜK

2010/IV

S İ R K Ü L E R
(2010 /IV )

Sayı:SR.(2010/IV)/0722/01.09.2010
Konu:Çeşitli

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

1.Çevre ve Orman Bakanlığının hazırladığı ve Resmi Gazetenin 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren ve amacı tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemek olan “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK” in DAHİLİ ACİL DURUM PLANI başlıklı 11. maddesinin 2/c bendi; “c) Çevre ve Orman Bakanlığına, acil servis hizmetlerini yürüten birimlere, kuruluşun bulunduğu il özel idaresine ve belediyeye, kuruluşun Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alması durumunda Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne danışır.” ile HARİCİ ACİL DURUM PLANI başlıklı 12. Maddesinin 4/b bendi;“b) Çevre ve Orman Bakanlığına, acil servis hizmeti yürüten birimlere, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüklerine, komşu illerin il özel idarelerine ve/veya belediyelere danışır.” hükümleri ile OSB’lere sorumluluklar getirmekte olup, söz konusu yönetmelik ile ilgili OSBÜK web sayfasından,

2.Türk Standartları Enstitüsü (TSE) enerji verimliliği konusunda atılan adımlara ivme kazandıracak ve her sektörde her türlü işletmeye uygulanabilecek bir yönetim sistemi olan “TS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ” eğitimlerine başlamış ve söz konusu eğitimlere katılım ile belgelendirme talebinde bulunmak için  www.tse.gov.tr adresinden,

3.Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün enerji verimliliğinin artırılması amacıyla başarılı projelerin duyurularak teşvik edilmesi için düzenlediği “SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMALARI (SENVER)” nın 11. sinin son başvuru tarihi 28 Ekim 2010 olup söz konusu yarışma için www.eie.gov.tr adresinden,

4.Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 20.04.2010 tarih 1240 sayılı yazısı üzerine; DAHA ÖNCE 19 İLDE UYGULANAN 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNUN BÜTÜN İLLERDE UYGULANMASI İÇİN “Bakanlar Kurulunun 14.06.2010 tarih ve 2010/624 sayılı Kararı” Resmi Gazetenin 13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, konu ile ilgili OSBÜK web sayfasından,

5.Türk ekonomisinde OSB’lerin yeri ve önemi konusunda yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere İstanbul Sanayi Odası (İSO)’ nın her yıl yayımladığı Türkiye’ nin 2009 yılı ilk ve ikinci 500 büyük Sanayi Kuruluşu listelerinde yer alan Bölgeniz firmalarının ekli tabloda 17.09.2010 mesai saati bitimine kadar bildirilmesi amacıyla söz konusu listeler için OSBÜK web sayfasından,

6.Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu(YÖİKK)’ nun Yatırım Yeri Teknik Komitesinin I. nolu kararı gereği “İnşaat öncesi,inşaat süresi ve sonrasındaki işlemlerin süresinin kısaltılması ve maliyetinin azaltılması” çalışmaları kapsamında 3 adet Alt Komite oluşturulmuş ve söz konusu komitelerden “Vergi, sigorta hususlarının tahsili ve takibi” konulu komitede OSBÜK görev almıştır. Bölgenizin söz konusu komite konuları çerçevesinde yaşamış olduğu sorunlarını ve çözüm önerilerinizi 15.09.2010 mesai saati bitimine kadar OSBÜK’ e bildirilmesi için ekli Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 19.08.2010 tarih ve 8200 sayılı yazı fotokopisinden bilgi alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.


Ekler
1. Tablo,
2. Yazı fotokopisi.