2010/III - OSBÜK - OSBÜK

2010/III

S İ R K Ü L E R
(2010 /III)

Sayı: SR.(2010/III)/0134/06.04.2010
Konu: Çeşitli

                                                              ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

1.Yapı Kullanma İzin Belgesi alacak tesislerin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) almaları zorunlu prim borcu olmadığını gösterir belgenin düzenlenmesi sırasında asgari prim hesabında esas alınan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanarak 1 Nisan 2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010 yılı “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” i fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

2.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KSS Genel Müdürlüğünden; 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 15nci maddesinin 3.ve 4. fıkraları ile Uygulama Yönetmeliğinin 109 ncu maddesinin 5. ve 6. fıkralarındaki;
(5)OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
(6)Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.
hükümleri gereğince OSB’lerde taşınmaz sahibi olup 2 yıl içerisinde OSB’de aranan nitelikleri taşıyan firmalara satış veya kiralama yapmayan kredi kuruluşlarına karşı yapılacak işlemler hakkındaki yazılı görüş talebimize alınan 29.03.2010 tarih ve 2614 sayılı cevabi yazının fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

3.Onaylı sınırları içerisinde pek çok yasal yetki ve görev ile donatılan OSB’ler ile büyükşehir belediyesi, belediye ve il özel idarelerin arasında zaman zaman meydana gelen yetki ve görev kargaşasına ve Belediyelerce OSB katılımcılarından 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre talep edilen çeşitli vergi ve harçları almaya yetkili olup olmadıklarına açıklık getirmek amacıyla OSBÜK’ ün talebi üzerine; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden alınan 21.01.2010 tarih ve 40043 sayılı yazı ve eki 13.01.2010 tarih ve 653 sayılı Hukuk Müşavirliği Raporunun fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

4.Diğer OSB’lere emsal olabilecek mahkeme kararları, kurum ve kuruluşlardan gelen görüş yazılarının OSBÜK’ e gönderilmesi hususundaki talebimize duyarlılık gösteren Gebze OSB tarafından gönderilen ve OSB sınırları içerisinde bir katılımcının ilgili belediyeye “İlan ve reklam vergisi” ödememesi gerektiği yönündeki mahkeme kararı fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

5.Çevre ve Orman Bakanlığı ile OSBÜK’ ün işbirliği sonucu; çevrenin korunması, iyileştirilmesi, temizlenmesi, her türlü çevre kirliliğin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çalışan, çevreye ve kanunlara uyumlu faaliyet gösteren, atıksu arıtma tesislerini tamamlayarak faaliyete geçirmiş ve düzenli atık depolama tesisleri ile bertaraf tedbirlerini almış OSB’ lerin ödüllendirilmesi amacıyla yapılan “EN ÇEVRECİ OSB” seçimine esas olacak “En Çevreci OSB Seçilme Projesi Usul ve Esasları” ilişikte sunulmuştur.
Bu yıl üçüncüsü yapılacak “En Çevreci OSB Yarışması” na katılmak isteyen OSB’lerin çevre ile ilgili her türlü faaliyetini içeren doküman, fotoğraf v.s. ile donatılmış sunum dosyası ve eklerini en geç 03 Mayıs 2010 tarihi mesai bitimine kadar OSBÜK’ e göndermeleri gereklidir.

6.OSBÜK tarafından 19-20 Şubat 2010 tarihinde yapılan “I. OSB ÇEVRE ZİRVESİ” ne katılan OSB temsilcilerimizin de bildiği üzere; OSB katılımcılarının ambalaj atıklarının (yetki ve görev alanı dışında olmasına rağmen) ilgili belediyelerin yetkilendirdiği toplama şirketlerine BEDELSİZ olarak verilmesi hükmünü de taşıyan ”Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ile ilgili sorunlar etkili bir şekilde dile getirilmiş, Zirve’ye katılan Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU’ da sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulacağını açıklamıştır.
Çevre ve Orman Bakanlığı, fotokopisi ekli 29.03.2010 tarih ve 20145 sayılı yazısı ile www.atikyönetimi.cevreorman.gov.tr/ambalaj adresinde görüş ve önerilere açılan ve SANAYİ ATIKLARININ BEDELSİZ TOPLANMASINA da çözüm bulunduğu görülen “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında görüş talep etmektedir.
İlgili Bakanlığa bildirilecek OSBÜK görüşünün oluşmasına esas olacak Bölgeniz görüş ve önerilerinizin 22.04.2010 tarihi mesai saati bitimine kadar OSBÜK’ e faks (0312 4192700) veya e-posta (yasemen@osbuk.org) yolu ile gönderilmesi gereklidir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,
OSB ÜST KURULUŞU


Ekler
1- TEBLİĞ
2- STB YAZISI-KREDİ KURULUŞLARI HK.
3- IB-OSBLERDE SINIR VE YETKİ ANLAŞMAZLIGI
4- ORNEK MAHKEME KARARI
5- COB-AMB.ATK.KNTR.DEĞİŞ.TASLAGI YAZISI
6- EN CEVRECI OSB FORMU