2010 /II - OSBÜK - OSBÜK

2010 /II

S İ R K Ü L E R
(2010 /II )

Sayı:    SR.(2010.II)/0097
Konu:    Çeşitli

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

Sayın Müdürüm,

Aşağıda sunulan konularda bilgi edinilmesi önemle rica olunur:

1.Üye OSB’lerimize 28.01.2010 tarih ve (GS.2010/0030) sayılı yazımız ile; ASO 1.OSB’ ye 2009 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdare Başkanlığı tarafından görevlendirilen 4 kişilik müfettiş heyetinin defter ve kayıtları üzerinde uzun süren incelemeleri sonucu düzenledikleri raporda belirtilen “TÜRKİYE GENELİNDEKİ TÜM OSB’LERE YAYGIN OLACAK ŞEKİLDE OSB’LERİN OSB KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE BELİRTİLENLER DIŞINDAKİ TÜM GELİRLERİNİN KURUMLAR VERGİSİNE TABİ OLMASI GEREKTİĞİ”  bildirilmiş ve konu hakkında yol haritasının belirlenmesi ve ortak hareket edilmesi amacıyla OSB Yönetici, YMM ve Hukuk Müşavirleri ile toplantı davetinde bulunulmuştur. 125 kişilik geniş bir katılımla ile 11.02.2010 tarihinde yapılan toplantıda konu kapsamlı olarak değerlendirilmiş ve bundan sonraki gelişmelerin halen çalışmalarına devam eden 5 YMM,   5 Hukuk Müşaviri ve 5 OSB Bölge Müdürlerinden oluşan 15 kişilik bir komisyon tarafından takip edilmesi, sonuçlarından OSB’lere bilgi verilmesine karar verilmiştir.  Bu esnada konu ilgili OSB tarafından yargıya intikal ettirilmiş, Sayın Maliye Bakanı’ na bizzat anlatılmış ve bu sebeple basına da intikal ettiğinden bazı gazetelerde Maliye Bakanının açıklaması kaynak gösterilerek “MALİYE OSB’lere 5 YILLIK VERGİDEN VAZ GEÇTİ” şeklinde haberler çıkmıştır. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı kaynaklı yeni bir yazı ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ASO 1. OSB’ye tebliğ edilmiştir. Bu yazının ne anlama geldiği yönünde görüşme yaptığımız Maliye Bakanlığı yetkilileri “OSB’LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ MUAFİYET VE SORUMLULUKLARI ÖZETLENMİŞ OLUP, TÜM OSB’LER BUNA GÖRE HAREKET ETMELİDİR” cevabı alınmıştır. Sincan Vergi Dairesi Müdürlüğü imzalı 03.03.2010 tarih ve 6647 sayılı yazının fotokopisi ilişikte bilgilerinize sunulmuş olup, Komisyon çalışmaları sonucu duyurulması gereken bir konunun oluşması halinde ayrıca bilgi verilecektir.

2.Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmeden önce yasa gereği SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nden “PRİM BORCU YOKTUR” belgesinin ibrazı yasal bir zorunluluğu ve söz konusu belgenin alınması sırasında ödenmesi gereken prim miktarının hesabında “YAPI SINIFI” büyük önem taşıdığı, ayrıca yapı sınıfının proje müellifi tarafından ilgili yönetmeliklerle belirlenip proje de ve Yapı Ruhsatında da belirtilmesi gerektiği malumunuzdur. Yapı sınıfının prim hesabına esas parasal değerleri ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Yüksek Fen Kurulu) tarafından (en sonuncusu 19.03.2010-27174 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan) her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ’e göre tespit edilmektedir.
Üst Kuruluşumuza intikal eden bu konudaki sorunlardan proje yapımı, ruhsat ve SSK mükellefiyet, tesisi sırasında yapı sınıfına dikkat edilmediği, ancak dosya kapatılırken tahakkuk eden prim ortaya çıktığında itirazların yükseldiği, bu noktadan sonra sorunun çözümünde SSK yetkililerinin, OSB Yöneticilerinin ve ilgili firma yetkililerinin de çok zorlandığı çoğu zaman soruna çözüm bulunamayıp ilgili firmanın yüksek prim ödemek zorunda kaldığı gözlenmiş olup,  proje ve ruhsat aşamasında iki temel konuya çok dikkat edilmesi gerekliliği anlaşılmıştır ve;
a)Bir proje kapsamında olmasına rağmen mimari ve teknik özellikleri sebebiyle yapı
sınıfı farklı olan üniteler için (yönetim binası, üretim holü, sığınak v.s.) ayrı ayrı yapı ruhsatı düzenlenmesi ileride olabilecek sınıf farkı itirazlarının önüne geçecektir.
b)Bayındırlık Bakanlığı Tebliğinde OSB’lerde yapılan sınai tesislerin büyük
çoğunluğunun yapı sınıfı özelliğini taşıyan II/B sınıfının (e) bendinde “TARIM, ENDÜSTRİ VE SANAYİ YAPILARI” ifadesi kullanılmıştır. Buna karşılık proje müellifleri genellikle “…… FABRİKASI” ifadesini kullanmakta ve bu farklılık SGK görevlilerini II/B’ de fabrika yazmıyor düşüncesi ile farklı arayışlara yönlendirerek, IV/A’ da ki “Entegre Sanayi Tesisleri” üzerinden prim talep edilmektedir. SGK yetkilileri bu sorunun çözümü için yapı ruhsatı öncesi proje müelliflerine bilgi verilerek  tesis adının “…….. SINAİ TESİSİ” şeklinde yazılmasının faydalı olacağını bildirmektedirler.
Bütün bunlara rağmen konu ile ilgili OSB’lerden gelen sorunlar sırası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na, SGK Başkanı’na ve SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı’na intikal ettirilmiş ve OSB katılımcıları ile SGK arasındaki sınıf farkları tartışmalarına çözüm bulmaya çalışılmaktadır.
Söz konusu girişimler sonucu SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı’nın İl Müdürlüklerine gönderdiği 10.03.2010 tarih ve (3.804.079) numaralı yazının fotokopisi işlikte sunulmuştur. Ekli yazının sorun yaşayan katılımcılarınıza intikalinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.

3.Türkiye Odalar Borsalar Birliği 08.03.2010 tarih ve 7019 sayılı yazıları ile;  5714 sayılı TOBB Kanunu’ nun 57. maddesi gereği oluşturulan “Türkiye Sektör Meclisleri” nden “Türkiye İklimlendirme Meclisi”, sektördeki firmaların laboratuar test süreçlerinin yüksek bedelli yatırımlar olması sebebi ile akredite laboratuar ihtiyaçlarını tespit etmek amacı ile Laboratuar Envanteri Alt Komisyonu oluşturmuş ve OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların da ısıtma – soğutma – havalandırma konusunda kurulmuş veya kurulması planlanan laboratuarlarının test imkanları ve özelliklerinin tespit edilmesi için ekte sunulan anket formunun doldurularak 31.03.2010 tarihine kadar TOBB’ a iletilmesini talep etmiştir.
(İrtibat için: Memduha YÖRÜK Tel: 0312 218 24 91 –Faks: 0312 218 24 84- E-posta: memduha.yoruk @tobb.org.tr)

Saygılarımızla,
OSB ÜST KURULUŞU    

 


Ekler
1- I NOLU BILGI EKI-I
2- I NOLU BILGI EKI-II
3- II NOLU BILGI EKI
4- III NOLU BILGI EKI